Безпека життєдіяльності

"Правила БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "


Повітряні лінії електропередачі

Робота на опорах

1 Підійматися на опору і працювати на ній доз­ воляється тільки в тих випадках, коли є повна впев­ неність в її достатній міцності і стійкості. Необхідність укріплення опори і безпечні засоби визначаються на місці керівником робіт і відображаються в ППР.

2 Роботи з укріплення опори, механічна міцність і стійкість якої викликає сумніви, виконуються методом закріплення тросів, відтяжок або спеціальних пристроїв для розкріплевня на опорі. В цьому разі підіймання на опору забороняється. Роботи виконуються з телескопіч­ ної вишки або іншого механізму для підіймання людей чи з встановленої поряд іншої опори.

В разі застосування відтяжок з гаками, останні по­винні мати запобіжні замки.

3 Підійматися на опору дозволяється членам бригади, які мають:

- групу III - під час всіх видів робіт до верху опори;

- групу II - під час робіт зі зняттям напруги - до верху опори, а під час робіт без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, - не вище 2 м до рівня розташування нижніх проводів, з групою І - під час всіх видів робіт - не вище 3 м від землі (до ніг працівника).

4 Ті опори, які не розраховані на однобічне тя­ жіння від проводів і тросів, але тимчасово піддаються такому навантаженню, мають бути попередньо укріплені для запобігання їх падінню.

5 Забороняється порушувати цілісність проводів і знімати в'язки на проміжних опорах без попередньо­ го укріплення опор. Забороняється підіймання на про­ міжну опору, якщо на ній закріплено менше як два проводи.

6 На кутових опорах зі штирьовими ізолятора­ ми підніматися і працювати з боку внутрішнього кута забороняється.

7 Під час роботи на стійці опори розташовува­ тися слід таким чином, щоб не випускати з поля зору найближчі проводи, що перебувають під напругою.

8 Під час підіймання на опору слід закріплятися стропом запобіжного паска.

9 Під час заміни деталей опор слід унеможливи­ ти їх зміщення або падіння опори.

10 Забороняється під час заміни приставок П і АП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійки опори.

Встановлення приставок слід починати з однієї стійки опори, і тільки після заміни на ній приставок, закріп­лення бандажів і трамбування ґрунту можна розпочати заміну приставок на другій стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.

Забороняється під час витягування чи спускання при­ставки знаходитися у котловані.

Робота на ПЛ зі зняттям напруги

11 На багатоколовій ПЛ з горизонтальним роз­ ташуванням кіл працювати зі зняттям напруги з одного кола дозволяється тільки з боку цього кола. Переходи­ ти на дільниці траверс, що підтримує кола, які перебу­ вають під напругою, забороняється.

12 Працювати на відключеному колі багатоко - лової ПЛ з розташуванням кіл одне над одним дозво­ ляється тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Підніматися на опору дозволяється тільки з боку відключеного кола. Замінювати та регулювати проводи відключеного кола забороняється.

13 На багатоколовій ПЛ напругою 220 кВ під час роботи на опорах зі зняттям напруги з одного кола на стійках на висоті від 2 до 3 м від землі встановлю­ ються червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці встановлює керівник робіт з членом бригади, який має групу з електробезпеки III.

14 В разі проведення робіт з опори, телескопіч­ ної вишки без ізолювальної секції або з іншого механі­ зму для підіймання людей відстань від людини або від інструменту та пристосувань, що застосовуються, до проводів ПЛ напругою до 1000 В, зв'язку, радіотранс­ ляції, телемеханіки має бути не менше ніж 0,6 м.

Якщо під час робіт унеможливлене наближення до вказаних проводів на меншу відстань, то вони мають відключатися і заземлюватися на місці проведення робіт.

15 Перетягування і заміна проводів на ПЛ на­ пругою до 1000 В, підвішених на опорах спільно з інши­ ми ПЛ напругою до і понад 1000 В, провадяться з відключенням і заземленням на робочих місцях або з обидвох боків дільниці робіт всіх ПЛ до і понад 1000 В.

16 Під час робіт на гірляндах ізоляторів дозво­ляється переміщуватися по підтримувальних гірляндах - як одноланцюгових, так і складених з двох і більше ланцюгів.

Працювати на одноланцюговій натяжній гірлянді доз­воляється, користуючись спеціальними пристосування­ми, а в разі їх відсутності - лежачи на гірлянді і заче­пившись ногами за траверсу для фіксації положення тіла.

17 Під час роботи на підтримувальній гірлянді строп запобіжного паска закріплюється за траверсу. Якщо довжина стропа недостатня, то необхідно корис­ туватися закріпленими за пояс двома страхувальними канатами. Один канат прив'язують до траверси, а дру­ гий, попередньо заведений за траверсу, член бригади, який підстраховує, відпускає в міру необхідності.

18 Під час роботи на натяжній гірлянді строп запобіжного поясу закріплюється за траверсу або за призначені для цього пристосування.

19 На підтримувальних та натяжних гірляндах, складених з двох і більше ланцюгів, дозволяється закр­ іплювати строп запобіжного паска за один з ланцюгів, на якому робота не проводиться. Закріплювати цей строп за гірлянду, на якій виконується робота, забороняється.

20 В разі виявлення несправності, котра може призвести до розчіплювання гірлянди, робота має бути припинена.

21 Під час підіймання (або опускання) на тра­ верси проводів, тросів, ізоляторів перебувати на травер­ сах, на яких підіймається вантаж, абПро настійках під цими траверсами, забороняється.

Вибирати схеми підіймання вантажу і розміщувати підіймальні блоки слід з таким розрахунком, щоб не виникали зусилля, які можуть викликати пошкоджен­ня опори.

22 Під час фарбування опори слід вживати заходів для запобігання потраплянню фарби на ізолятори і проводи (наприклад, застосовувати піддони).

Робота на ПЛ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.

23 Роботи на ПЛ, що перебувають під напругою, можуть провадитися за двома схемами:

«провід - людина - ізоляція - земля», якщо праці-вник перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;

«провід - ізоляція - людина - земля», якщо праці­вник ізольований від проводу.

24 Роботу під потенціалом проводу допускається виконувати за дотримання умов ізоляції людини від землі, застосування комплекту одягу та вирівнювання потенціалів екранувального комплекту, робочої площад­ ки і проводу.

Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою для переносу потенціалу.

Відстані від людини до заземлених частин і елементів устаткування під час виконання цих робіт мають бути не меншими від зазначених в табл.2.3.

Конкретні види робіт під потенціалом проводу слід виконувати згідно зі спеціальними інструкціями за тех­нологічними картами.

25 Роботи під напругою з ізоляцією людини від проводу мають проводитися із застосуванням електроза - хисних засобів для відповідної напруги.

26 Члени бригади, які мають право на виконан­ ня робіт під потенціалом проводу (з безпосереднім до­ торканням до струмовідних частин), повинні мати групу IV, а інші члени бригади - групу НІ.

27 Забороняється доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж провід, потенціал, а також передавати або брати інстру­ мент чи пристосування працівникам, що не перебувають на тому самому робочому майданчику, під час виконан­ ня робіт з площадки ізолювального пристрою, що пере­ буває під потенціалом проводу.

Під час з'єднання тих елементів ремонтованої фази, які мають різний потенціал (наприклад проводи та ізо­лювальні підвіски), або під час їх роз'єднання необхід­но користуватися діелектричними рукавичками.

28 Перед початком робіт на ізолювальних під­вісках необхідно перевіряти вимірювальною штангою електричну міцність підвісних ізоляторів і наявність всіх шплінтів та замків в арматурі. За наявності випускних затискачів слід заклинити їх на опорі, на якій прово­ диться робота, і на сусідніх опорах, якщо цього потре­ бує рельєф траси.

29 Роботи на ізолювальній підвісці з її перечеп­лення, заміни окремих ізоляторів, арматури, що прова­дяться монтерами, які перебувають на ізолювальних пристроях або траверсах, допускаються за кількості справних ізоляторів на підвісці не менше 70%.

30 Під час перечеплення ізолювальних підвісок, що виконуються з траверс, встановлювати і відчіпляти від траверси необхідні пристосування слід в діелектрич­ них рукавичках.

Дозволяється доторкатися: на ПЛ 35 кВ - до шапки першого ізолятора в разі наявності двох справних ізо­ляторів в ізолювальній підвісці, а на ПЛ 110 кВ і вище — до шапок першого і другого ізоляторів. Відлік ізоля­торів ведеться від траверси.

31 Встановлення трубчатих розрядників на ПЛ 20, 35, 110 кВ під напругою допускається за умови за­ стосування ізолювальних підвісних габаритників, які унеможливлять наближення зовнішнього електрода роз­ рядника до проводу на віддаль, меншу від заданої.

Забороняється перебувати в зоні можливого вихлопу газів в разі наближення зовнішнього електрода розряд­ника до проводу або під час відведення проводу в разі зняття розрядника. Наближати або відводити зовнішній електрод розрядника слід за допомогою ізолювальної штанги.

32 Забороняється наближатися до ізольованого від опори блискавкозахисного тросу на відстань менше 1 м.

В разі використання троса в схемі плавлення ожеледі припустиме наближення до троса слід визначати залеж­но від напруги плавлення.

33 Забороняється працювати на тих ПЛ та ПЛЗ, які перебувають під напругою, в туман, дощ, снігопад, в темний час доби, а також під час вітру, що ускладнює роботи на опорах.

34 Перехід з ізолювального пристрою на його робочий майданчик і назад дозволяється тільки після віддалення майданчика з монтером від проводу більше 0,5 м - на ПЛ напругою до 110 кВ включно і більше 1 м - на ПЛ напругою 150 , 220 кВ та зняття потен­ ціалу з робочого майданчика.

Роботи на ПЛ в прольотах перетину;

На одному відключеному колі багатоколової ПЛ;

Пофазний ремонт

35 Під час монтажу і заміни проводів (вимоги цього і наступних пунктів стосуються також і тросів) розкочувати їх потрібно поволі, без ривків, тягові кана­ ти направляти так, щоб уникнути підсікання і набли­ ження до проводів, розташованих вище, що перебува­ ють під напругою. Для відтяжок і контрвідтяжок слід використовувати канати із рослинних або синтетичних волокон мінімальної довжини, натягуючи їх без послаб­лень, не допускаючи звисання кінців. Лебідки і сталеві канати, які використовуються під час роботи, мають бути заземлені.

36 Під час розкочування провід кожного бараба­ на має бути заземлений. У випадку розкочування з розкочувального візка заземлювати слід нерухомий кі­ нець проводу.

Під час розкочування з барабана, встановленого на одному місці, провід заземлюється приєднанням його кінця до втулки барабана, а валу барабана - до зазем­лювача або на опорі, найближчій до барабана.

37 Перед початком монтажних робіт (візировка, натяжка, перекладка з роликів в затискачі) розгорну­ тий провід заземлюється в двох місцях: біля початкової анкерної опори поблизу натяжного затискача і на кін­ цевій опорі, через яку проводиться натягування. Крім того, заземлення встановлюються на провід на кожній проміжній опорі, де проводиться робота.

38 Для проводу, що лежить в металевих розко­ чувальних роликах або затискачах, достатнім є зазем­ лення обойм цих роликів (затискачів). За наявності металевого контакту між металевою обоймою ролика (затискача) і тілом металевої або арматурою залізобетон­ ної опори додаткові заходи з заземлення металевого ролика (затискача) не потрібні.

39 Під час роботи на проводах, що виконується з телескопічної вишки (підйомника), робоча площадка вишки має бути з'єднана за допомогою спеціальної штан­ ги для перенесення потенціалу гнучким мідним провідни­ ком перетином не менше 10 мм2 з проводом, а сама вишка заземлена. Провід в цьому разі слід заземлити на найближчій опорі або в прольоті.

Забороняється заходити в кабіну вишки і виходити з неї, а також доторкатися до корпусу вишки стоячи на землі, після з'єднання площадки телескопічної вишки з проводом.

40 Під час виконання роботи на проводах ПЛ в прольоті перетину з іншою ПЛ, що перебуває під напру­ гою, заземлення необхідно встановлювати на тій опорі, на якій провадиться робота.

Якщо в цьому прольоті підвішуються або замінюють­ся проводи, то з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи - як той, що підвішується, так і той, що замінюється. Роботи на проводах, що виконуються з опор, з телескопічної вишки, яка не має ізолювальної секції, або іншого механізму для підіймання людей, і роботи на проводі, опущеному з опори аж до землі, мають провадитися відповідно до 4.7.12 цих Правил.

41 Після закінчення монтажних робіт в анкер­ ному прольоті проводи заземлюються на початковій ан­ керній опорі або на одній з проміжних опор. Не допус­ кається заземляти проводи на кінцевій анкерній опорі змонтованого анкерного прольоту для запобігання ура­ женню людей, що працюють на наступному анкерному прольоті, грозовими розрядами на проводи вже готової дільниці.

42 З'єднання шлейфів на анкерній опорі прово­ диться тільки після закінчення монтажних робіт в су­ міжних з цією опорою анкерних прольотах.

43 Шлейфи ПЛ напругою 110 кВ і вище до їх з'єднання закріплюються за проводи або за натяжні гірлянди, але не ближче ніж за четвертий ізолятор, рахуючи від тра­верси, а ПЛ напругою 35 кВ і нижче - тільки за про­води.

44 Після з'єднання шлейфів на анкерних опо­ рах змонтованої дільниці ПЛ проводи заземлюються на початковій анкерній опорі і на одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи на кінцевій анкерній опорі за­ бороняється.

45 На відключеному колі багатоколових ПЛ з вертикальним розташуванням кіл одне над одним мож­ на працювати тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Заборо­ няється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.

46 Під час роботи на одному відключеному колі багатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл на стійках мають бути вивішені червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці вивішують на висоті 2—3 м від землі керівник робіт з членом бри­ гади, що має групу III.

47 Підніматися на опору слід під наглядом ке­ рівника робіт або члена бригади з групою III, які стоять на землі. Підніматися на опору з боку кола, що перебу­ ває під напругою, і переходити на дільницю траверси, що підтримує це коло, забороняється.

48 Під час роботи з опор на проводах відключе­ ного кола багатоколової ПЛ, решта кіл якої перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на кожній опорі, на якій проводяться роботи.

49 Забороняється під чає пофазового ремонту ПЛ заземляти в РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки на робочому місці. На ПЛ 35 кВ і вище під час робіт на проводі однієї фази або почергово на проводах кожної фази допускається зазем­ лювати на робочому місці провід тільки тієї фази, на якій виконується робота. В цьому разі забороняється на­ ближатися до проводів інших, незаземлених фаз на від­ стань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3.

50 Під час пофазового ремонту заземлення по­ винне бути подвійним і складатися з двох окремих, встановлених паралельно заземлень. Працювати на про­ воді дозволяється не далі ніж за 20 м від встановленого заземлення.

В разі одночасної роботи кількох бригад відключений провід має бути роз'єднаний на електричко незв'язані дільниці. Кожній бригаді виділяється окрема дільниця, на якій встановлюється одне подвійне заземлення.

51 Під час пофазового ремонту ПЛ 110 кВ і вище для локалізації дугового розряду перед встановленням або зняттям заземлення провід має бути попередньо заземлений за допомогою штанги з дугогасним при­ строєм. Заземлювальний провід штанги має бути зазда­ легідь приєднаний до заземлювача. Ця штанга може бути знята лише після встановлення (або зняття) переносно­ го заземлення.

52 Забороняється під час пофазового ремонту на ПЛ з горизонтальним розміщенням фаз переходити на ділянки тих траверс, що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.

Роботи на струмовідних частинах

Електроустановок і повітряних ліній

Електропередавання під наведеною напругою1

53 До робіт на струмовідних частинах електро­ установок під наведеною напругою мають допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання методам без­ печного виконання таких робіт, В Перевіркою знань, записом у посвідченні про надання права на їх прове­ дення.

Члени бригади (за винятком водіїв машин та ме­ханізмів) повинні мати групу з електробезпеки не ниж че III.

54 Працівники, які обслуговують електроуста новки і ПЛ, повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та підстанцій, що перебува­ють під наведеною напругою після їх вимкневня.

55 Із числа ПЛ, що перебувають під наведеною напругою, слід визначити вимірюваннями або розрахун­ ками лінії, під час вимкнення і заземлення яких по кінцях (в РУ) і на місці виконання робіт на заземлю­ вачі залишається потенціал наведеної напруги понад 42В за найбільшого робочого струму діючих ПЛ. В подаль­ шому вимірювання або розрахунки слід виконувати під час зміни режиму, схеми мережі.

56 Під час роботи в зоні слабкої дії наведеної напруги лінія має бути заземленою в РУ електростанції і підстанції.

57 Роботи в зоні сильної дії наведеної напруги слід виконувати без заземлення ПЛ в РУ електростанцій і підстанцій. Виняток становлять роботи, які викону­ ють:

- на дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу РУ електростанцій (підстанцій), але не далі як за 2 км від них — в цих випадках ПЛ заземлюється в кінцевих РУ;

- на дільниці одиночного проходження, яка прими­ кає до РУ електростанцій (підстанцій), - в цих випад­ ках лінію треба заземлити в РУ, яке примикає до діль­ ниці робіт.

58 Під час виконання робіт на ПЛ в зоні силь­ ної дії наведеної напруги, коли ця лінія не заземлена в РУ електростанції і підстанції, треба вжити додаткових заходів щодо запобігання помилковому або самочинно­ му ввімкненню комутаційних апаратів. Для цього до­ датково до вимог пункта 4.2.4 цих Правил схема вими­ кача має бути розібрана роз'єднувачами з обох боків, а на лінійному роз'єднувачі мають бути ввімкнені зазем - лювальні ножі в бік вимикача. За наявності обхідної си­ стеми шин вона також має бути заземленою.

59 Струмовідні частини електроустановки, що перебувають під наведеною напругою, мають бути зазем­ лені на кожному робочому місці з приєднанням зазем - лювальних провідників до контуру заземлення опори або до заземлювального пристрою електростанції чи під­ станції. Допускається використовувати груповий зазем­ лювач. Використання одинарного стрижневого зазем­ лювача допускається тільки під час робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги.

60 З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлювальні провідники, опори та їх елементи, мон­тажні канати, машини та механізми слід вважати таки­ми, що перебувають під напругою, тому доторкатися до них стоячи на землі без застосування електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також за­ходити до кабіни механізму і виходити з неї - заборо­няється.

61 В зоні сильної дії наведеної напруги роботи, що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанції і підстанції, мають проводитися з встановленням базо­ вого заземлення на дільниці виконання робіт. Під час роботи на дільниці сумісного проходження ПЛ базове заземлення треба встановлювати не далі як за 1 км від робочого місця, а на дільниці одиночного проходження лінії - його можна розташувати довільно в межах цієї дільниці. Не допускається встановлювати базове зазем­ лення на опорі, на якій виконуються роботи,

62 Встановлення та зняття базового заземлення виконується із заземлюванням проводів всіх фаз на кон­ тур заземлення опори, а в випадку відсутності такого контуру - на груповий заземлювач. Залежно від місце­ вих умов допускається встановлювати та знімати базове заземлення без заземлення ПЛ в РУ електростанції (під­ станції) із записом в оперативному журналі або тимча­ совим заземленням ПЛ в цих РУ. Встановлення та знят­ тя базового заземлення має виконувати керівник робіт з двома членами бригади з групами IV і III.

В рядку Окремі вказівки наряду необхідно вказати розрахункові рівні наведеної напруги до встановлення базового заземлення та після підготовки робочого місця.

Базове заземлення встановлюється перед початком підготовчих робіт і знімається після повного закінчення робіт та зняття робочих заземлень.

63 В зоні сильної дії наведеної напруги, під час сумісного проходження ПЛ, роботи треба виконувати на одній або двох суміжних опорах та прольоті між ними. В разі сумісного проходження ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги допускається одночасне проведення робіт кількома бригадами, коли довжина дільниці робіт не перевищує 2 км, за умови виконання вимог пункта 64. цих Правил. За необхідності перевищення зазна­ ченої довжини дільниці робіт, ПЛ має бути поділена на електрично не зв'язані між собою дільниці зі встанов­ ленням на кожній з них базового заземлення.

Під час виконання таких робіт на дільниці одиноч­ного проходження лінії, а також усіх видів робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги довжина дільниці, на якій провадяться роботи, не обмежується.

Суміщення робіт в зоні сильної дії наведеної напруги на дільницях сумісного та одиночного проходження допускається тільки за умови розділення лінії на елек­тричне незв'язані дільниці.

65 В разі проходження ПЛ на дільниці одиноч­ ного прямування на території різних підприємств на кожній дільниці робіт повинне встановлюватися своє базове заземлення.

66 Перед початком робіт під наведеною напру­ гою мають бути вирівняні потенціали проводу, опор та їх елементів, монтажних канатів, машин і механізмів через заземлення їх на загальний заземлювач. У цьому випадку провід слід заземлювати в останню чергу - після монтажу такелажної схеми на землі та її заземлення. Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній по­ слідовності.

67 Роботи, пов'язані з дотиком до проводу, опу­ щеного на землю, мають проводитися із застосуванням електрозахисних засобів або з металевого майданчика, який з'єднаний з проводом для вирівнювання потенці­ алів. Забороняється входити на майданчик або сходити з нього, а також подавати металеві предмети, стоячи на землі без діелектричного взуття.

68 Перед тим як розрізати провід, його необхі­ дно заземлити з обох боків від місця розриву на контур заземлення опори або, під час виконання таких робіт в прольоті - на загальний груповий заземлювач, на який мають заземлюватись також монтажні канати, машини та механізми.

69 Під час наближення до заземлювача на від­ стань менше 3 м для захисту від напруги кроку після заземлення проводу на місці робіт необхідно взувати діелектричне взуття.

70 Під час монтажу та заміни проводів під на­ веденою напругою всі роботи, пов'язані з дотиком до проводу, машин та механізмів, мають виконуватися із заземленням їх на місці робіт та застосуванням елект­ розахисних засобів. Перед розкочуванням заземлювати провід безпосередньо біля барабану не вимагається.

71 Підіймання та опускання проводу має прово­ дитись із заземленням його на кожній опорі, де-здій­ снюється монтаж, за умови, що довжина дільниці не перевищує 2 км. Натягування та візування проводу треба виконувати із заземленням його на анкерній опорі, через яку здійснюється натягування.

72 Перекладання проводу із розкочувальних ро­ ликів в затискачі має виконуватись після заземлення його на місці робіт абПро насусідній опорі. Для проводу, який лежить на металевих роликах або у підтримуваль - них затискачах, достатньо заземлити їх на контур за­ землення опори, а за наявності природного контакту між ними встановлення додаткового заземлення на місці робіт не вимагається. Суміжний анкерний проліт, в якому перекладання проводу вже закінчено, слід вважа­ ти таким, що перебуває під напругою.

73 До роботи зі з'єднання проводів в петлях анкерних опор ПЛ 110 кВ і вище їх слід закріпляти за проводи або за натяжні ізолювальні підвіски (але не ближче, ніж за четвертий ізолятор від траверси), а на ПЛ 35 кВ і нижче - тільки за проводи.

74 Починати з'єднувати проводи у прольоті ан­ керних опор можна тільки після повного припинення робіт в суміжних анкерних прольотах і зняття з них всіх заземлень. Лінія має бути заземлена в одному місці - на анкерній опорі, де провадяться роботи, із зазем­ ленням кінців з'єднувальних проводів на контур зазем­ лення опори. Перед установленням заземлень треба дот­ римуватись підвищеної обережності і не наближатись до незаземлених проводів через наявність на них наведено­ го електростатичного потенціалу.

75 Роботи на обладнанні електростанцій і під­ станцій, яке перебуває під наведеною напругою, необх­ ідно виконувати із встановленням на спуски проводів з боку ПЛ по одному переносному заземленню або з вми­ канням заземлювальних ножів на обхідному роз'єдну­ вачі, якщо на ньому не виконуються роботи. Встанов­ лення та зняття переносних заземлень необхідно вико­ нувати за умови ввімкнення заземлювальних ножів у бік лінії.

76 Під час роботи в електроустановках під наве­ деною напругою із застосуванням телескопічних вишок та гідропідйомників робочий майданчик має бути з'єдна­ ний із заземленим на місці робіт проводом-перемичкою з гнучкого мідного проводу за допомогою спеціальної штанги, а сам механізм має бути заземлений на загаль­ ний з проводом заземлювач. Перетин перемички та за - землювального провідника має бути не менше 25 мм2. Механізми повинні мати інвентарні заземлювачі, на робочих майданчиках мають бути позначені місця для приєднання перемичок, які мають бути ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.