Безпека життєдіяльності

Структура курсу БЖД


Програма по курсу Безпека життєдіяльності для студентів коледжу складена у відповідності з учбовими планами вказаних дисциплін, затверджена Міністерством освіти України.

Безпека життєдіяльності суспільства забезпечується державними програмами, які включають:

· Розробку та проведення природоохоронних заходів;

· Систему профілактики та захисту здоров'я населення;

· Заходи по забезпеченню громадського порядку;

· Систему оборонних заходів;

· Заходи по захисту населення під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природнього або воєнного характеру;

· Підготовку фахівців та інженерних кадрів, які знають основи БЖД, та вміють проводити в життя заходи по захисту людей і навколишнього середовища.

Програма курсу має два розділи. У першому розділі розглядаються основні положення міжнародного права з питань захисту людей, загальні питання життєдіяльності, взаємодії людини з навколишнім середовищем у повсякденній діяльності, анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину, шкідливих і уражаючих факторів, правові, нормативно-технічні й організаційні основи безпеки життєдіяльності.

У другому розділі програми розглядаються питання безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях згідно з Законом і Положенням про цивільну оборону України, Женевських конвенцій про захист жертв війни та призначення цивільної оборони, а також ідентифікація небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часів, способи захисту людей від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха.

Теоретичні й практичні заняття проводяться у складі навчальних груп. Підсумковою формою контролю для підготовки студентів є семестровий залік з оцінкою (диференційований залік).

Мета та завдання дисципліни.

Зміст курсу безпеки життєдіяльності дає багатий матеріал для знань із техніки безпеки та способи захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й застосування сучасної зброї.

Провідні ідеї курсу безпеки життєдіяльності - безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва й побуту; безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета предмету - забезпечення засвоєння учнями головних положень із безпеки життєдіяльності, основи фізіології і раціональні умови праці, анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину небезпечних, шкідливих і уражаючих факторів.

Розподіл навчального часу по темах.

Назва теми

Загальна кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

1

Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва й побуту.

10

2

2

Середовище проживання людини.

2

3

Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання людини.

2

4

Стихійні лиха, аварії та катастрофи.

2

5

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

2

Тема 1. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах

виробництва і побуту.

План.

1 БЖД - визначення, науковий зміст, завдання, призначення, зв'язок з іншими дисциплінами.

2 Природнє середовище, як незмінний партнер людини.

3 Конституція України про БЖД людини.

Тема 2. Середовище проживання людини.

План.

1 Поняття про біосферу як середовище життя.

2 Проблеми безпеки людини, роль і завдання керівного складу в її забезпеченні.

3 Основи фізіології праці і комфортних умов життєдіяльності.

4 Класифікація основних форм діяльності людини: фізична та розумова.

5 Раціональний режим праці та відпочинку.

6 Основні принципи і способи забезпечення життєдіяльності.

Тема 3. Небезпечні і шкідливі фактори середовища

Проживання людини.

План.

1 Джерела забруднення навколишнього середовища.

2 Негативні наслідки діяльності людини: смоги, кислотні дощі, озонові дири, парниковий ефект.

3 Екологічна криза на Україні.

Тема 4. Стихійні лиха. Аварії та катастрофи.

План.

1 Загальна характеристика стихійних лихам.

2 Особливості катастроф та аварій.

3 Дії населення при стихійних лихах, аваріях та катастрофах.

4 Порядок оповіщення населення.

Семінарське заняття:

Тема: Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

План.

1 Загальна характеристика стихійних лих.

2 Дати визначення аварій та катастроф. Приклади.

3 Порядок оповіщення населення в небезпечних ситуаціях.

4 Дії населення при повені, сніжних заносах, ураганах.

5 Особливості інтенсивності землетрусів. Дії населення при землетрусі.

6 Евакуація населення та порядок її проведення.

7 Розосередження робітників і службовців підприємств і організацій.

8 Обов'язки евакуйованих.

9 Захисні способи захисту населення при радіоактивному зараженні.

Метою вивчення дисципліни Основи екології та природокористування є формування науково обгрунтованої системи знань про шляхи впливу людського суспільства на навколишнє середовище, відповідні негативні зміни параметрів біосфери, оптимізацію взаємовідносин людини з її матеріальним виробництвом і природи, принципи створення мало-та безвідходних технологій.

Завданням дисципліни є вивчення причини виникнення глобальної екологічної кризи, яка щодалі охоплює планету, та шляхи її мінімізації.

По вивченні дисципліни слухачі повинні пройнятися долею природи, частиною якої виступає будь-який живий організм; усвідомлювати нерозривний взаємозв'язок суспільства та природи, виробництва та навколишнього середовища, а також необхідність гармонізації, мати чітке уявлення про категоріальний аппарат екології, її історію, загальні принципи та закони, екологічні основи раціонального природокористування та охорони природи; Знати основні положення вчення про біосферу; організаційно-правові та економічні основи раціонального природокористування; сучасні заходи захисту атмосферного повітря, водного басейну, грунтів, рослинного та тваринного світу; Уміти обгрунтувати принципи створення екологічно чистих технологічних процесів і виробництв, стати пропагандистом ідей екологізації виробництва, організатором та учасником природоохоронної роботи по всіх ділянках роботи своїх підприємств.

Розподіл навчального часу по темах.

Назва теми

Загальна кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

1

Предмет екологія

10

2

2

Атмосфера, її охорона, раціональне використання

2

3

Водний басейн, його охорона, раціональне використання.

2

4

Охорона та захист земельних та надрових ресурсів, рослинного і тваринного світу.

2

5

Антропогенний вплив на природу в сучасному світі і стан здоров'я людей.

2

Тема 1. Предмет екологія.

План.

1 Визначення та основні завдання екології.

2 Визначення екології для людства.

3 Еволюція взаємовідносин людини та природного середовища.

4 Етапи екологічної кризи екосфери планети.

Тема 2 : Атмосфера, її охорона, раціональне використання.

План.

1 Склад та будова атмосфери Землі.

3 Основні джерела та види забруднювачів атмосфери.

4 Основні заходи боротьби із забрудненням атмосфери.

5 Стан повітряного середовища в Україні.

Тема 3: Водний басейн, його охорона, раціональне

використання.

План.

1 Розповсюдження, склад і властивості води.

2 Проблеми прісної води та стічних вод.

3 Вплив с/г діяльності на водні ресурси.

4 Охорона малих річок.

5 Стан водного басейну України.

Тема 4: Охорона та захист земельних і надрових ресурсів,

Рослинного і тваринного світу.

План.

1 Характеристика грунтів, їх ролі і значення у природі та в житті людини.

2 Заходи щодо запобігання ерозії грунтів.

3 Рекультивація земель, боротьба з опустелюванням.

4 Вплив і наслідки освоєння мінеральних ресурсів.

5 Охорона земельних надр.

6 Раціональне використання та охорона природних кормових угідь, дикорослих рослин, рідкісних та зникаючих видів.

7 Вплив людини на тваринний світ.

Семінарське заняття.

Тема: Антропогенний вплив на природу в сучасному світі і стан

Здоров'Я людей.

План.

1 Забруднення повітряного середовища і здоров'я людини.

2 Вплив забрудненого водного середовища на здоров'я людини.

3 Земля, її ресурси і здоров'я людини.

4 Іонізуюча радіація і стан здоров'я людини.

5 Проблема збереження біорізноманіття та здоров'я людини.

6 Знищення лісів і здоров'я людини.

7 Екологічні наслідки інженерно-технічних споруд.

Пояснююча записка.

Програма курсу Біологія складена на основі програми по біології, затвердженої Міністерством освіти України.

Цей курс введений відповідно до рекомендацій, які викладені в Інформаційному збірнику міністерства освіти №24 за грудень місяць 1996 року. Він побудований на ідеї вивчення законів виникнення і розвитку живої матерії з необхідною інформацією з розглянутих питань. У ньому враховані сучасні досягнення і відкриття у нейробіології та інших науках, передбачається вивчення тих змін у характері природних процесів, що носять антропогенний характер, послідовне висвітлення екологічного становища на Україні, розглядаються шляхи розв'язання екологічних, природоохоронних проблем.

Поряд з цим проект програми забезпечує мінімально необхідний рівень знань теоретичних пложень, фактичного матеріалу про закони розвитку природи і місце людини в ній.

Зміст курсу дає багатий матеріал для розгляду природничо-наукових дій закону діалектики в живій природі.

Провідні ідеї курсу біології - еволюція органічного світу, походження людини і масштаби її впливу на біосферу, основи цитології і генетики - визначають зміст програму курсу біології в коледжі, послідовність розвитку основних понять.

У програмі сформульовані цілі і задачі навчання, розкривається зміст тем.

Програмою передбачено вивчення органічного зв'язку з анатомо-фізіологічними знаннями гігієнічних понять, дбайливого ставлення до свого здоров'я, людей, що оточують, на попередження і викорінення шкідливих звичок куріння і вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

Мета предмету - забезпечити засвоєння учнями головних положень біологічних наук про будову, життєдіяльність організмів, про структуру і функціонування екологічних систем, про їх зміни під впливом діяльності людини.

Даний курс необхідний для вивчення в коледжі, бо сприяє формуванню спеціаліста нового типу, виходячи із складності сучасних економічних і екологічних проблем, а також розширення світогляду студентів.

Мета та завдання дисципліни

Навчання студентів з біології відбувається на основі наступного розвитку біологічних понять.

Зміст курсу загальної біології дає багатий матеріал для розгляду природничо-наукових передумов дії закону діалектики в живій природі. Під час вивчення загальної біології узагальнюються знання студентів про будову і функції рослинних і тваринних клітин, процеси живлення, дихання, виділення.

Провідні ідеї курсу біології - еволюція органічного світу, походження людини і масштаби її впливу на біосферу, основи цитології і генетики.

Програмою передбачено вивчення в органічному зв'язку з анатомо-фізіологічними знаннями гігієнічних понять, дбайливого ставлення до свого здоровя і здоровя людей, що оточують, на попередження і викорінення шкідливих звичок - куріння, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

Мета предмету - забезпечення засвоєння учнями головних положень біологічної науки, науки про будову, життєдіяльність організмів царств органічного світу, які вивчають, про їх індивідуальний і історичний розвиток, про систему органічного світу, структуру і функціонування екологічних систем, про їх зміни під впливом діяльності людини.

Основні вимоги до знань і вмінь студентів.

Студенти повинні знати:

· основні положення теорії Ч. Дарвіна про еволюцію органічного світу;

· головні рівні організації живої матерії, межі поширення живих організмів в біосфері;

· про походження і розвиток життя і людини на Землі, час і спосіб виділення людини з тваринного світу;

· основні групи наркотичних речовин і особливості їх дії на людину, про шкідливість їх вживання;

· особливості, шляхи зараження та попередження нової хвороби ХХ століття - СНІДу;

· положення клітинної теорії;

· основну генетичну термінологію і символіку, закони спадковості, значення генетики для медицини, селекці;

Студенти повинні вміти:

· пояснювати виникнення різноманітних видів живих організмів та їх пристосування до умов середовища;

· складати таблиці, які відображають етапи розвитку життя на Землі;

· давати визначення понять біосфера, популяція, екосистема, біоценоз;

· користуватися мікроскопом, виявляти основні компоненти клітини, порівнювати клітини - рослину і тварину;

· обгрунтувати шкідливість нікотину, алкоголю, наркотичних засобів;

· пояснювати механізм передачі ознак з покоління в покоління і появи мінливості у потомків;

· вирішувати генетичні завдання і складати прості родовідні карти;

· користуватися науково-популярною літературою, довідниками.