Безпека життєдіяльності

Техніка безпеки при виконанні електрозварювальних робіт.


ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При провадженні електрозварювальних ро­біт на зварника діють промені зварної дуги, на очі й частини тіла можуть попасти бризки розплавленого металу й шлаку; йому загро­жує небезпека враження електрострумом.

Безпека зварювальних робіт цілком зале­жить від рівня професійної майстерності, знань і уміння виконання їх зварником.

До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше 18-літнього віку, які пройшли медичний огляд, навчені за програмою теоретичної і практичної підго­товки, склали іспит кваліфікаційній комісії і мають посвідчення установленого зразка з вкладишем талона пожежної безпеки та яким присвоєна II група з техніки безпеки.

Осіб жіночої статі можна допускати до вико­нання ручного електродугового зварювання тільки на відкритих майданчиках, не в примі­щенні.

Кожен електрозварник може бути допуще­ний до роботи тільки після проходження ним ввідного (загального) інструктажу з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежобез-пеки, інструктажу на робочому місці, який слід проводити при кожному переході на іншу роботу або при зміні умов праці.

Повторний інструктаж провадиться не рід­ше одного разу на три місяці. Проведення інструктажу реєструється у спеціальному жур­налі. Знання зварниками правил техніки без­пеки перевіряються щорічно.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Електрозварювальна установка (трансфор­матор, агрегат, перетворювач) повинні мати паспорт, інструкцію по експлуатації та інвен­тарний номер.

Джерелами зварного току можуть бути спе­ціально призначені для електрозварювальних робіт трансформатори, генератори і випрямлювачі. В електричну мережу їх включають тільки за допомогою пускових пристроїв. Здійснювати живлення зварною дугою від си­лової або освітлювальної електромережі забо­роняється.

Включати в електромережу і відключати від неї електрозварювальні установки, а також ремонтувати їх повинні тільки електромонтери. Зварникам виконувати ці роботи забо­роняється.

При одночасному використанні кількох трансформаторів їх встановлюють не ближче як 0,35 м один від одного. Відстань між ними і ацетиленовими генераторами повинна бути не менше 3 м. Електрозварювальні трансфор­матори слід перевіряти не рідше одного разу на місяць.

Оглядають і чистять установки пускової апаратури не рідше як один раз на місяць. Ізоляцію струмоведучих частин зварного лан­цюга перевіряють не рідше як один раз на три місяці (при автоматичному зварюванні під шаром флюса — один раз на місяць). При цьому витримується напруга 2 кВ протягом 5 хв. Результати перевірки реєструються в журналі.

Електродотримач повинен бути легким, зручним у роботі, забезпечувати надійний за­тиск і швидку зміну електродів, просто і на­дійно з'єднуватись зі зварювальним прово­дом, а також мати козирок, який захищає руку зварника.

Користуватися саморобними електродотри­мачами забороняється.

Держак електродотримача повинен бути з теплоізоляційного діелектричного мате­ріалу.

Забороняється застосовувати електродотри­мачі з підвідними проводами в держаку при силі току 600 А й більше. Як зворотний про­від, який з'єднує зварювальний виріб з джере­лом току, можуть бути гнучкі проводи, а та­кож, де це можливо, стальні шини будь-якого профілю достатнього перерізу, плити і сама зварювана конструкція. Використання як зво­ротного проводу мережі заземлення метале­вих будівельних конструкцій, комунікацій і незварюваного технологічного обладнання за­бороняється. Корпус зварювального трансфор­матора і вторинну обмотку необхідно зазем­лювати (занулювати). Діаметр заземлюючого гвинта — не менше 8 мм.

Виконують електрозварювальні роботи в спеціальному приміщенні, вільна площа якого (без обладнання) повинна бути не мен­ше 3 м2 для кожного поста, підлога — щільна, з вогнестійких матеріалів, стіни пофарбовані світлою матовою фарбою (сірою, голубою, жовтою), стіл — заземлений, стілець — на ніжках з регулятором висоти сидіння, під ногами — килимок.

Працюючи на висоті, зварник повинен мати пенал для недогарків електродів.

Роботу в закритих місткостях слід вести не менше як двом особам, причому одна повинна мати кваліфікаційну групу не нижче II і зна­ходитися зовні зварювальної місткості для контролю за безпечним веденням роботи звар­ником. Електрозварник, який працює всере­дині місткості, забезпечується запобіжним поясом з прив'язаною до нього вірьовкою, кі­нець якої повинна тримати особа, що знахо­диться за місткістю.

Електрозварювальні установки, що пра­цюють в особливо небезпечних умовах, повин­ні бути забезпечені пристроями автоматичного включення. Місця провадження робіт при від­сутності неспалимого захисногПро настилу - абПро настилу, захищеного неспалимим матеріалом, повинні бути захищені від спалимих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухоне­безпечних— 10 м.

Електрозварник повинен бути забезпечений необхідними засобами індивідуального захи­сту — брезентовим костюмом, черевиками, щитками-масками з світлофільтрами (табл. 5).

Таблиця 5. Характеристика світлофільтрів

Сила зварного

Току, а

Марка

Світлофільтра

Класифіка-

Дійний номер

Марка

Скла

30—75

75—200

200—400

Більше 400

Е=1

Е=2

Е=3

Е=4

9

10

11

12

ТС-3

ТС-3

ТС-3

ТС-3

При зварюванні стелі, крім спецодягу, взут­тя та рукавиць, зварнику слід користуватися шлемом, азбестовими або брезентовими нару­кавниками, а при зварюванні кольорових ме­талів і сплавів з вмістом цинку, міді, свин­цю — респіраторами і хімічним фільтром.

З'єднують зварювальні проводи методом гарячого паяння, зварювання або за допомо­гою з'єднувальних муфт з ізолюючою оболон­кою. Над зварювальними установками, які знаходяться на відкритому повітрі, повинні бути навіси, у противному разі роботи під час дощу, снігопаду слід припиняти. Місця елек­трозварювальних робіт треба огороджувати від дії електричної дуги на оточуючих не менше, як з трьох боків.

Для видалення шкідливих речовин над ро­бочим місцем зварника влаштовують венти­ляційні відсмоктувачі (зонти) на відстані не більше 0,5-—0,8 м від зварної дуги.

У майстернях, на будівельних майданчиках, робочих місцях необхідно вивішувати плакати, попереджувальні написи про небезпеку опро­мінення очей і шкіри працюючих. Усі обер­тові частини зварних агрегатів повинні бути огороджені.

Електрозварювальна установка повинна бути зареєстрована, паспорт та інструкція по експлуатації знаходитися у головного меха­ніка підприємства. Кожен зварювальний агре­гат слід підключати до індивідуального ру­бильника з запобіжниками або до автомата.

Електрозварювальні установки, що знахо­дяться над землею або перекриттям на висоті більше 2 м обладнуються освітленими робочи­ми майданчиками з настилом, драбинами і по­ручнями.

При провадженні зварювальних робіт забо­роняється:

Працювати з несправною апаратурою, зва­рювати свіжопофарбовані конструкції та ви­роби до повного висихання фарби, користува­тися одягом і рукавицями зі слідом на них масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин;

Зберігати в зварювальних кабінах одяг, го­рючу рідину та інші легкозаймисті предмети або матеріали, допускати стикання електрич­них проводів з балонами зі стиснутими газами;

Зварювати або нагрівати відкритим вогнем апарати і комунікації, заповнені горючими і токсичними речовинами, а також знаходитися під тиском негорючих рідин, газів, парів, по­вітря та електричної напруги.

АВТОМАТИЧНЕ І ПІВАВТОМАТИЧНЕ

ЗВАРЮВАННЯ

Перед пуском зварювального автомата не­обхідно перевірити справність пускового при­строю (рубильника, вимикача), ізоляцію про­водів і переконатись в тому, що не виникне самовиключення. Корпус трансформатора, апаратного ящика, затискач зворотного про­воду і сама зварювальна площадка повинні бути надійно заземлені (занулені). Про помі­чені несправності обладнання треба доповісти майстру і без його вказівки до роботи присту­пати не можна.

Не допускаються до роботи на автоматі або півавтоматі особи, які не мають відношення до електрозварювання. Опиратися або сідати на трансформатор і апаратний ящик автомата забороняється. Не можна торкатися струмо-ведучих частин трансформатора і апаратного ящика автомата і півавтомата. Тим, хто пра­цює на автоматах, забороняється усувати не­справності — замінювати запобіжники, вкла­диші струмовводу.

У перервах між подачею електроенергії, при відході робітника від робочого місця (навіть на короткий час), несправностях автомата чи пристроїв, чищенні, змазуванні автомата та прибиранні робочого місця автомат обов'яз­ково треба виключити.

При зварюванні на автоматі відкритою ду­гою для захисту очей слід користуватися екра­ном з захисним склом, установленим на авто­маті. Якщо при зварюванні світло електричної дуги проскакує з-під флюсу, треба підняти головку автомата і збільшити подачу флюсу;

Стежити за рівнем флюсу в бункері та своє­часно його заповнювати. З флюсом треба по­водитися обережно з метою запобігання по­різу рук.

Перед пуском автомата обов'язково заси­пають дугу флюсом. Прибирають флюси зі шва в рукавицях флюсовідсмоктувачем або совком зі стальною щіткою тільки після того, як потемніє шлакова корка шва. Перевірений шов очищають від шлакової корки зубилом довжиною не менше як 150 мм, розбиваючи корку легкими ударами.

Забороняється становитися ногами, колі­нами, опиратися і сідати на щойно проваре­ний шов. Зварювати кольорові метали слід при наявності місцевої витяжної вентиляції.