Безпека життєдіяльності

"Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та Правила"


Кінець ХХ століття – це час усвідомлення суспільством кризи цивілізації, негативних її наслідків при підкоренні природи.

Сучасний каскад актуальних дисциплін сьогодення ("Екологія", "Безпека життєдіяльності", "Цивільна оборона", "Охорона праці" – це наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства. ЇЇ закони навчають, що людство є частина природи і своїм існуванням залежить від функціонування природних систем.

Суспільству потрібно усвідомити необхідність орієнтування не на боротьбу з наслідками, які руйнують природу, а на усунення самих причин знищення природи.

Закони екології, санітарного та епідемічного стану лежать в основі не лише біологічного, а й соціального буття. З розширенням екологічної кризи вони сьогодні стають більш актуальними.

Серія прогнозів, зроблених різними вченими світу, досить об’єктивно засвідчують, що кризові ситуації в сировинній, продовольчій та екологічних сферах не є тимчасовими, вони зростають і ставлять перед людством серйозні завдання.

Протягом всієї історії свого існування людина спиралася на природоруйнівну структуру господарювання. Але сьогодні, коли уряди і народи світу зрозуміють необхідність включення стану навколишнього середовища до числа пріоритетів розвитку нації, глобальна соціоекологічна катастрофа може не наступити.

Великий вчений В. І. Вернадський Вимагає виконання таких важливих умов:

- об’єднання всього людства навколо єдиних цілей та задач;

- створення єдиної інформаційної мережі;

- свобода виконання прийнятих рішень перетворення навколишнього середовища за рахунок необмеженого доступу до ресурсів та енергії;

- рівність та високий добробут усіх членів суспільства;

- виключення війни як засобу вирішення соціальних конфліктів.

У сучасному суспільстві не всі вимоги виконуються. Людська цивілізація продовжує знаходитися у фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти перешкоджають вирішенню глобальних проблем. Світовому співтовариству необхідна єдина концепція виживання.6

З розвитком нових технологій та ускладненням умов видобування корисних копалин з кожним роком зростає небезпека в гірничодобувній справі. Яскравим прикладом небезпеки є сотні смертей українських гірників на шахтах Донецької та Луганської областей. Лише за 11 місяців 2001 року загинуло 286 гірників від вибухів метану та інших аварій, пов’язаних з грубими порушеннями техніки безпеки та технології видобування, нехтуванням елементарних контрольних вимірювань концентрації метану в робочих лавах та інших причин, які на перший погляд здаються незначними. Тому сьогодні кожний 1 мільйон видобутого вугілля коштує 5 людських життів.

Розвиток людської цивілізації вносить певні корективи щодо перегляду заходів, які сприяли б безпечному веденню господарської діяльності. У ХХ ст. Людство Увійшло в складний період історії свого існування, коли воно у своєму розвитку вже оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньо обережно та раціонально ним користуватися. Швидка урбанізація та індустріалізація, різке зростання населення планети, інтенсивна хімізація сільського господарства, посилення багатьох інших видів антропогенного тиску на природу порушили біологічний кругообіг речовин у природі, пошкодили її регенераційні механізми, внаслідок чого почалося її прогресуюче руйнування. Це поставило під загрозу здоров’я та життя сучасного і майбутнього поколінь людей, існування людської цивілізації. 5

Існує лише три варіанти подальшого розвитку людської цивілізації:

Перший – технократичний: продовження максимального споживання ресурсів, виснаження грунту, накопичення негативних впливів на середовище, урбанізація, ріст чисельності населення. По своїй суті, це шлях до катастрофи, оскільки для створення штучної біосфери у людства немає достатньої кількості ресурсів та енергії.

Другий варіант – докорінна зміна стратегії розвитку суспільства, перехід на екологічно чисті технології, альтернативне сільське господарство, скороченняспоживання ресурсів, самообмеження потреб, регулювання народжуваності, повне роззброєння.

Третій варіант, який сьогодні вважається найбільш придатним, - проміжний. Це поступова зміна технократичного шляху розвитку суспільства на шлях екологічний.

Самі по собі потреби світового суспільства являються егоїстичними і безмежними, але справжня людська цивілізація почнеться тоді, коли суспільство стабілізує своє середовище життя на основі соціальних та природних процесів.6

Сьогодні потрібно усвідомити кожному члену світового суспільства те, що зберегти екологію – це значить зберегти своє здорове буття на планеті, продовжити подальший розвиток, аби не було соромно перед нащадками.

Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія

продовження його цивілізації

11 Суть і значення природоохоронних наук у житті світового

Суспільства та їх зв’язок з безпекою життєдіяльності

Багато людей не розуміють тісного зв’язку між діяльністю людини і навколишнім середовищем, що являється наслідком відсутності знань та екологічної інформації.

Існує гостра необхідність підвищити знання суспільства і ступінь їх участі в пошуку розумних рішень розвитку цивілізації і зберігання навколишнього середовища. Освіта допоможе людям в виробленні таких екологічних та етичних норм, цінностей і відносин, професійних навиків і способу життя, які потрібні будуть для забезпечення стійкого розвитку. Це допоможе людству правильно оцінювати соціально-економічну ситуацію і проблеми свого розвитку, заздалегідь застерігати негативні наслідки своїх діянь.

Всім країнам світу потрібно забезпечити усі рівні навчальних закладів матеріалами екологічних проблем, зробити максимально доступною наукову літературу для широкого вивчення навколишнього середовища, його збереження, покращення людського середовища життя людства. Вивчення наук, які вивчають збереження навколишнього середовища потрібно ввести в усі навчальні програми, починаючи з дитячих дошкільних і шкільних закладів.

Особливу увагу слід звернути на підготовку майбутніх керівників промислових підприємств, сільського господарства, транспорту і інших різноманітних сфер людської діяльності.

Велике значення має створення різних шкільних і громадських організацій, які б впроваджували в життя політику захисту навколишнього середовища, питної води, побутової і промислової санітарії. Необхідно максимально втілювати в життя суспільства через різні засоби масової інформації населення цінність оточуючої нас природи, її важливість в житті людства, правильне застосування промислових технологій, які б забезпечували високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для природи.3

Перспективними є наукові розробки по використанню екологічно чистих джерел енергії, тобто енергії води, сонця, вітру, а також від спалювання та переробки сміття і промислових відходів.

Слід зазначити, як потрібні міжнародні організації, які б здійснювали контроль за виконанням кожною країною зобов’язань по охороні навколишнього середовища, контролювати правильність використання природних ресурсів, застосування технологій з різними очисними спорудами і фільтрами.

З розвитком цивілізації потрібно паралельно з новими технологіями постійно вносити корективи щодо екологічних проблем. В свідомості людей повинна бути, насамперед, екологія та небезпечні наслідки для людини, а вже потім високотехнологічне виробництво товарів народного споживання. На території України зосереджено велику кількість екологічно небезпечних виробництв. Для порівняння: загальна площа України становила лише 2% території колишнього Союзу, але на ній було зосереджено 25% всього промислового потенціалу і відповідно 25% припадало забруднення природного середовища колишнього СРСР.

А причиною такої концентрації виробництв були низькі знання тодішнього керівництва розміщенням продуктивних сил і нехтування екологічною наукою щодПро наслідків від діяльності на здоров’я населення.

Крім цього не зверталася увага на хижацьке ставлення людей до природи, її знищення призводило до значних порушень балансу тварин і їх вимирання, а це значило, що від цього значно скоротився раціон харчування населення.

Погані або непрофесійні знання екології та не усвідомлення наслідків від нерозумного втручання у природні процеси стали в підсумку знищення природних річок, створені штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води, що порушило природний водний баланс. Тодішні вчені не всі розуміли, що у природні процеси потрібно втручатися в розумних межах.

Незнання екології також призвело до отруєння землі пестицидами та іншими отрутохімікатами, які негативно впливають на людське здоров’я, а також на птиці, тварини, водяні мешканці. На екологічні проблеми не звертали уваги, виділялося мало коштів на охорону природного середовища, а в більшості випадків, взагалі, не було ніяких витрат на екологію, вважаючи що весь час так буде. Але можливості природи самовідновлюватись небезкінечні, її потрібно допомагати в цьому.11

Заощадивши на екології, людство втрачає на своєму здоров’ї, якості і тривалості життя сьогодні та в перспективі.

12 Історія розвитку екологічних наук та безпеки життєдіяльності

Ще у сиву давнину людина сприймала навколишній світ як єдине ціле, але проблеми охорони навколишнього середовища не було. Низький технічний рівень, слабкий розвиток науки і технологічних процесів, відсутність широкого застосування хімії, незначна чисельність населення планети не спричиняла такого спустошення природи, її забруднення навіть при хижацькому ставленні до неї.

Одним із перших, хто на межі 18 та 19 століть усвідомив необхідність цілісної оцінки природних комплексів, був німецький натураліст А. Гумбольдт. Він один із перших став на шлях вияву глибинних зв’язків між людством і природним середовищем. Цій проблемі він присвятив все своє життя і написав більше 600 робіт, які стали поштовхом до розвитку геології, геоботаніки, гідрології, грунтознавства, кліматології та багатьох інших наук наступними вченими.

Засновником екології та її зв’язок з людським буттям в сучасному вигляді вважається німецький вчений Е. Геккель, який визначив екологію та безпеку життєдіяльності, а також ряд інших наук, які вивчають тваринний, рослинний, сировинний світ як науки про загальну Економіку природи. Він ввів і сам термін "екологія". Був ще ряд інших вчених, які доповнили екологічні та природоохоронні науки своїми працями.

Сутність природних комплексів висвітлювали праці Г. Ф. Морозова у 1912 році. А видатний вчений В. В. Докучаєв у першій половині 20 ст. Створив вчення про грунт. У 1948 році англійським вченим А. Тенслі було введено поняття екосистеми і її сутність.

Людству почала загрожувати небезпека повільного вимирання внаслідок безперервного погіршення якості навколишнього середовища, а також вичерпання природних ресурсів. Стало зрозумілим, що для усунення цієї небезпеки необхідні перегляд традиційних принципів природокористування та докорінна перебудова господарської діяльності у більшості країн світу. Одним з перших у світі звернув увагу на цю проблему перший президент Академії наук України В. І. Вернадський. 5 (1863 – 1945).

Вчення цього всесвітньо відомого радянського вченого посідають особливе місце в історії екології та безпеки життєдіяльності населення, який створив вчення про біосферу та ноосферу, про нерозривність зв’язку людини з природним середовищем. Він працював у цьому напрямку з 1930 р. до 1945 року і основою вчення академіка була "жива речовина", до складу якої входять всі живі організми, що мешкають на планеті. До складу живої речовини В. І. Вернадський включив також і людину, розглядаючи природу і людське суспільство як одне ціле. Вернадський обгрунтував положення про те, що обрис сучасної Землі сформований людиною, і показав, що діяльність сучасної людини викликає рух основних хімічних елементів у масштабах, які порівнюються з природними циклами руху цих елементів. За визначенням Вернадського, людина стала наймогутнішою геологічною силою на планеті, людська діяльність почала перевищувати масштаби найпотужніших стихійних явищ.

Такий стан навколишнього середовища і негативні прогнози щодо глобальної соціоекологічної ситуації спонукали до проведення спеціальних досліджень та виконання заходів, які б дозволили вирішити двоєдине завдання – збереження рівноваги в природі та задоволення вимог умов життя, які весь час зростають.

Найбільшу роль у становленні сучасної екології відіграла публікація монографій із цієї наукової дисципліни американського вченого Ю. Одума в 1970-1990 роках. Взагалі, починаючи з 1950 року виник широкий фронт екологічних досліджень, у яких помітну роль відіграють й екологи України. Перший науковий центр екологічних досліджень в Україні був створений у 1930 році при Інституті зоології і ботаніки Харківського державного університету. Це був лише сектор екології, який очолив В. В. Сташинський (1930-1940). Він раніше усіх підійшов до ідеї біогеоценозу, його праця "До розуміння біоценозу" створена у 1933 році є класичною в області вивчення зв’язків між організмами в ценотичних системах.

Світове визнання отримали дослідження українських вчених І. Г. Підоплічка, Ф. А. Гриня, С. М. Стойка, П. С. Погребняка, Д. В. Воробйова і багатьох інших вчених, які працювали у 1940-1980 роках, розробляючи принципи раціонального природокористування, типологію лісів і інше.

Широку відомість отримали дослідження штучних лісів України, виконані О. Л. Бельгардтом у 1971 році, а також А. П. Травлєєвим у 1980-1985 роках - вчення про лісові підстилки та їх екологічну значущість.

38-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН у 1983 році створила Міжнародну комісію з навколишнього середовища та розвитку, яка покликана аналізувати стан навколишнього середовища в контексті глобальних перспектив. На основі оцінок авторитетних експертів у 1987 р. ця комісія підготувала фундаментальне дослідження "Наше спільне майбутнє". На сучасному рівні об’єктивних знань у ньому відображено розуміння світовим співтовариством гостроти соціоекологічної проблематики, необхідність глобальної переорієнтації соціально-політичного, економічного, технічного, технологічного та культурного розвитку, здійснення для цього відповідних національних і загальнопланетарних проектів.

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН, присв’ячена концепції безпечного сталого розвитку світового співтовариства. Конференція прийняла документ "Порядок денний ХХІ століття" та зробила висновок про необхідність глобального партнерства держав для досягнення стабільного соціального, економічного та екологічного розвитку суспільства. 5

Що стосується України, то необхідно в першу чергу зазначити, що економіка її десятиліттями формувалась без урахування об’єктивних потреб та інтересів її народу, належної оцінки екологічних можливостей окремих регіонів. Сьогоднішня структура економіки України не відповідає потребам людини, не забезпечує нормальних умов життя. Висока матеріалоємківсть і енергоємкість виробництва призвели до надлишкового видобування корисних копалин, їх переробки і спалювання. Це породило додаткові обсяги відвалів пустої породи, золи та шлаків, шкідливих викидів у воду і атмосферу. Нині обсяг накопичених у межах нашої країни відходів різних галузей промисловості перевищує 17 млрд. Тонн. Ситуація в Україні несприятлива для нормального розвитку людини та її життя. За темпами вимирання людей Україна входить у першу десятку країн світу, а дитяча смертність в ній найвища в Європі.

"Безпека життєдіяльності" як навчальна дисципліна являється інтегрованою і носить гуманітарно-технічне спрямування. В Україні вона отримала бурхливий розвиток. 5 Тому українські вчені намагаються реалізувати свої праці, які направлені на охорону навколишнього середовища і відповідно здоров’я населення для забезпечення майбутнього країни, яка взяла курс на те, щоб стати на один щабель розвитку з розвиненими країнами Європи та світу.

У сучасний період в Україні широке визначення отримали екологічні роботи академіків М. А. Голубця, К. М. Ситника, Ю. Р. Шеляг-Сосонка. У головних наукових центрах України в Києві, Львові, Дніпропетровську ведуться активні розробки складних екологічних проблем.

Екологи України зробили вагомий внесок у розробку методів оцінки рівня радіоактивного забруднення великих територій та обгрунтування заходів зниження екологічних збитків від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Витрати України на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи за період 1991-1995 років оцінюються в 3 млрд. Доларів США.11 Тут не враховані витрати, пов'язані із захворюванням людей. Внаслідок цієї аварії забруднено понад 10 млн. Га земель, у т. ч. сільськогосподарських угідь, забруднення Дніпра в 4-5 разів перевищує гранично допустимі норми. Але його воду змушені пити 35 млн. Жителів України. 11

13 Санітарне та епідемічне благополуччя – здоров’я суспільства

"Руки, ноги, глаза и т. п. – всё это части тела, но они в действительности не умеют наслаждаться. Желудок – умеет. Ноги носят, руки снабжают пищей, зубы жуют, и все части тела вовлечены в деятельность, служащую для удовлетворения желудка, так как желудок является основным органом, питающим тело. Поэтому всё отдаётся желудку. Человек питает дерево, поливая его корни, и он питает тело, насыщая желудок. Для того, чтобы поддержать тело в здоровом состоянии, все части тела должны взаимодействовать, чтобы накормить желудок." 1 Так стверджує Господь Крішна. Коментар до цитати, мабуть, зайвий.

Одержати якісні продукти харчування можна тільки в чистому середовищі. А чисте середовище залежить від стану грунтів, води і повітря. Людина одержує продукти харчування з грунтів (поля, луги, ліси тощо) і водного середовища (річки, озера, моря, океани). Зрозуміло, що чисті продукти харчування забруднене середовище дати не може.

В результаті господарської діяльності людство зпотворює природні угіддя і висновком цього являється зменшення території і якості середовища, в якому людство веде свою господарську діяльність.

Причин, які створюють несприятливе середовище для життя світового суспільства дуже багато: зростання населення, що сприяє росту міст і сіл, а відповідно і підприємств для економічної діяльності, що утискує посівні площі та забруднює навколишнє середовище промисловими та побутовими відходами. Розвиток усіх видів транспорту пагубно впливає на повітря, чистоту річок, озер, океанів. Під впливом транспортування нафтопродуктів морськими просторами знищено сотні видів цінних морських тварин, видів риб, водорослів, що призвело до значного скорочення раціону харчування суспільства. Освоєння людством нових територій своєю економічною діяльністю витісняє з природного середовища рослинний і тваринний світ, що також скорочує свій раціон харчування.

Поступово з розвитком суспільства відповідно збільшується небезпека для життя людини. Проблеми відносин між природою та суспільством постійно загострюються і цілком очевидною стала необхідність активної боротьби з забрудненням навколишнього середовища, бо від його стану залежить здоров’я людей. 9 Існує ціла низка природних факторів, факторів виробничого і побутового середовища, шкідливих звичок, з розвитком хімічної промисловості та атомної енергетики різко погіршується стан навколишнього середовища. А підсумком цього являються хвороби людей, якість та тривалість життя, народження дітей з патологічними відхиленнями тощо. Глибока фінансова та економічна криза в Україні спричинила високий рівень психічних захворювань та емоційний стан населення. Обмеження контрольної роботи змушують лише стисло і поверхово висвітлити безпеку життєдіяльності людини.

Розділ 2. Екологічний, санітарний та епідемічний стан

довкілля в Україні

21 Джерела екологічної кризи в Україні та її вплив на життя людей

Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою, що пов’язане з невідповідністю виробничих сил та виробничих відносин в людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають екологічною кризою.

В Україні розрізняють дві категорії регіональних несприятливих екологічних ситуацій: екологічна катастрофа, в результаті якої гине велика кількість живих організмів і веде до економічних збитків, та екологічна небезпека, при якій з’являються ознаки несприятливих змін, що ставлять під загрозу здоров’я людини, стан виробничих об’єктів та господарську діяльність.6

Кризи, катаклізми та інші порушення не були рідкістю впродовж історії цивілізації. Одна із перших екологічних криз була тоді, коли в результаті інтенсивного полювання були виснаженні запаси основної дичини – мамонтів, носорогів, гігантських оленів, степових зубрів. Люди зрозуміли свою помилку і перейшли від полювання як основного способу отримання їжі до землеробства та скотарства.

При значному спустошенні земель в минулі століття – люди просто змінювали центр господарювання.

Але сьогодні екологічна криза має якісно іншу природу, яка стала основою загальної деградації природного середовища. Тут значну роль відіграють технолого-виробничі причини, а також складний соціальний фон з розколом людського суспільства на конкуруючі блоки, які намагаються випередити один другого, нарощуючи виробництво, послуги, торгівлю. Прагнення досягти більш високого рівня за будь-яку ціну ведуть до ігнорування глобальних екологічних проблем.

Як елементи тиску цивілізації на природне середовище виступають технології, що застосовуються в промисловості та сільському господарстві, автомобільний транспорт та урбанізація, атомні електростанції і військово-промислові комплекси розвинутих країн світу, які є найбільшими споживачами ресурсів та енергії.

Техногенний тип розвитку цивілізації в умовах швидкого росту населення вимагає залучення до виробничих процесів все більшої кількості природних ресурсів, що значно змінює ландшафт величезних територій.

У світі зареєстровано більше 9 млн. Видів штучно отриманих хімічних речовин, які смертельні для живих організмів.

Широкомасштабне споживання ресурсів та матеріалів веде до зростання кількості відходів в промисловості і сільському господарстві.

Екологічна криза кінця 20 ст. Виявилася наслідком спільної дії багатьох факторів, які разом тягнуть суспільство в безодню.

В Україні головним фактором екологічної кризи являється фактор економічний. У держави і підприємств немає коштів для розбудови промисловості, сільського господарства, транспорту і інших сфер людської діяльності. А про екологічні проблеми, здійснення природоохоронних заходів та контролю за забрудненням приділяється вкрай мала увага.

Сучасне виробництво – це, перш за все, гігантський споживач, після діяльності якого розрізняють такі види і джерела забруднення навколишнього середовища:

1 Хімічне, що призводить до надходження до навколишнього середовища різноманітних отруйних речовин.

2 Фізичне, до якого відносять знищення територій, шумові перешкоди та електромагнітне випромінювання.

3 Термічне, яке спостерігається при скидах у водойми нагрітої води з промислових підприємств, особливо, з ТЕЦ.

4 Радіоактивне, що пов’язане з надходженням в природне середовище штучних ізотропів.

5 Засмічення, що проявляється в надходженні до навколишнього середовища різного роду твердих відходів.

6 Біологічне, при якому в природі з’являються не властиві їй організми. Одним із видів такого виду забруднення є мікробіологічне, пов’язане з розвитком у навколишньому середовищі паразитичної мікрофлори.

За природними ресурсами Україна належить до найбагатших держав світу, особливо рудами марганцю і чорних металів. Але структурна деформація економіки з орієнтацією на продаж сировини за кордон та ресурсоємні виробництва в сполученні з майже знищеним сільським господарством при низькій екологічній культурі виробництва призвело природнє середовище України до деградаційних процесів.

В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. Т, а гірської маси – близько 3 млрд. Т, з них лише 5-8% компонентів мінеральної сировини використовується для виробництва продукції, а решта йде у відходи.

Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і природного газу, призвело до того, що у 1990 році в атмосферу було викинуто 6 млрд. Т вуглекислого газу промислового походження. Вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 150 років він зріс на 25%, причому на 12% - за останні 30 років.

Найбільшої шкоди завдають теплові електростанції, які працюють на вугіллі. Вони становлять 75% усіх ТЕЦ і на їх частку припадає третина всіх викидів вуглекислого газу. У пило-газових викидах міститься понад 1400 шкідливих для людей і тварин речовин. Крім цього, викиди дають металургійні підприємства (33%), енергетика (30%), вугільна промисловість (10%), хімічна промисловість (7%) та інші галузі і підприємства (20%).6 Значний тиск на навколишнє середовище спричиняють великі промислові центри України. Визначено головні підприємства-забруднювачі на Україні.

Уперше в Україні 1992 року Міністерством охорони навколишнього природного середовища за участю, спеціалістів, науковців, громадських активістів складено список 100 підприємств, які завдають найбільшої шкоди довкіллю та здоров’ю населення. Мета даної роботи – посилити природоохоронну діяльність у першу чергу на найбільш екологічно небезпечних підприємствах, привернути до них увагу міністерств і відомств, місцевих державних адміністрацій, народних депутатів, правоохоронних органів, трудових колективів, громадських об’єднань. Мінприроди України посилить вимогливість до тих, хто нехтує державою, всенародною справою екологічного оздоровлення України і в межах своєї компетенції готове надати необхідну допомогу з цих ста підприємств у вирішенні непростих проблем природокористування. Частково приведемо дані по цьому питанні:

Вінницька область

Вінницьке виробниче об’єднання "Хімпром". Викиди становлять 30% від загальноміських. Основний забруднювач повітряного басейну аміаком, фтористими сполуками, середньодобові їх концентрації перевищені у 2,5 - 4 рази. У санітарно-захисній зоні проживає 7 тис. Чоловік, знаходить школа №30, дитячий садок.

Волинська область

Луцьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Очисні споруди працюють неефективно. У ріку Стир щороку скидаються 4,3 млн. М3 забруднених стоків, а з ними 166 т органіки, 306-завислих речовин, 11983 - солей.

Нововолинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. У р. Західний Буг разом із забрудненими стоками в 5 млн. М3 скидається: органіки - 190 т, завислих речовин - 214 т, азоту амонійного - 28 тонн.

Дніпропетровська область

Дніпропетровське виробниче об’єднання "Азот". Один з головних забрюднювачів повітря міста, у т. ч. фосгеном, аміаком, хлористим воднем. Рівні забруднення досягли по аміаку 10, хлористому водню - 7. Лише 41% джерел викидів обладнано газоочисними установками. У санітарній зоні проживає 620 сімей.

Дніпропетровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Очисні споруди працюють неефективно. Щороку скидаються 188 млн. М3 забруднених стоків. З ними у Дніпро надходить 7,8 тис. Т органіки, 417 т нафтопродуктів.

Металургійний комбінат "Криворіжсталь". Основні фонди зношені на 75%. Викидає в атмосферу 26% забруднюючих речовин, у т. ч. оксидів азоту-46, сірчистого ангідриду - 37%. Рівні забруднення міста по оксидах азоту досягають 10, сірководню - 8, оксиду вуглецю - 3. Газоочисними установками обладнано 39%джерел викидів. Щороку комбінат скидає в р. Інгулець 83 тис. М3 забруднених стоків.

Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського. Викидає в атмосферу 15% викидів по місту, зокрема по оксиду вуглецю - 39%, сірководню - 73. Рівень забруднення по сірководню у місті досягає 9,9. Обладнано очисними установками 59% джерел викидів. Завод не має нормативної санітарно-захисної зони. Скидає щорічно у Дніпро 132 млн. М3 забруднених стоків.

Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського. Питома частка у всіх викидах по Дніпродзержинську - 62%, по оксидах азоту - 30%. Рівні забруднення повітря досягають по пилу, оксиду вуглецю-4, діоксиду азоту-10, сірководню - 9. очисними установками обладнано 64% джерел викидів. Скидає щороку 180 млн. М3 забруднених стоків.

Баглійський коксохімічний завод. Забруднювач повітря бензапіреном, фенолом, ціанідами. Рівні забруднення досягають по фенолу 5, бензапірену-9. Оснащено установками пилогазоочистки - 35% джерел викидів. У санітарно-захисній зоні проживає 115 сімей.

Нікопольський Південнотрубний завод. Очисні споруди працюють неефективно. У Каховське водосховище щороку потрапляє 364 т органіки, 2 т нафтопродуктів, 3 т заліза.

Дніпропетровський коксохімічний завод. Оснащення установками очистки - 33%, забруднює повітря фенолом, бензапіреном, ціанідами. У зоні проживає біля 400 чоловік.

Дніпровська ДРЕС. ЇЇ доля загальноміських забруднень м. Дніпропетровська складає 60%, у т. ч. по діоксиду сірки - 91%, оксидах азоту - 70%. Споруди біологічної очистки працюють неефективно.

Криворізький коксохімічний завод. Забруднення аналогічне іншим коксохімзаводам. Несправні чи неефективно працюють лише 14% установок. Тут проживає 800 чоловік.

Дніпропетровське виробниче об’єднання "Дніпрошина". Обсяг забруднених стоків 11 млн. М3 на рік. У р. Мокра Сура скидається 152 т органіки, 195 - завислих речовин. Повністю відсутні водоочисні споруди.

Дніпродзержинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Очисні споруди перевантажені. 27 млн. М3 забруднених стоків щороку скидається в р. Суху Суру. Нові очисні споруди не введені.

Управління водопровідно-каналізаційного господарства виробничого об’єднання "Павлоградвугілля". Неефективно працюють очисні споруди. В р. Самару щороку скидається 15 млн. М3 забруднених стоків, з якими потрапляє 445 т органічних речовин, 29 т нафтопродуктів, 665 т – завислих речовин, 181 т – азоту амонійного.

Криворізька ДРЕС. Дає 23% викидів по Дніпропетровській області. Викидає 270 тис. Т сірчистого ангідриду або 64% по області, 55 тис. Т оксидів азоту. Із стоками скидає щорічно 2 тис. Т солей та багато інших шкідливих речовин.

Донецька область

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. Маріуполь посідає друге місце в Україні по кількості промислових викидів в атмосферу – близько 600 тис. Т. З них 68% - це викиди комбінату. Щороку скидає 50,3 млн. М3 забруднених стоків. Із 57 заводів очисні споруди діють лише на 33 і то, незадовільно.

Маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь". Викидає 28% забруднень, у санітарній зоні проживає 35 тис. Чоловік. Щороку скидає 220 млн. М3 стоків. 2

Мабуть зайво перечисляти усі інші області України і їх підприємства, підприємства Донецької, Харківської, Запорізької, Луганської, Львівської, Одеської, в Криму, де йде велике навантаження на природне середовище збоку економічної діяльності людей. Варто сказати, що забруднення усіх разом взятих підприємств створюють астрономічну цифру.

Забруднення природного середовища в Україні взяті під контроль, але відсутність оборотних коштів відчутно заважають здійснювати природоохоронні заходи.

При цьому щорічно зменшується в повітрі кількість кисню. Щорічно спалюється 16 млрд. Т вільного кисню і в атмосферу надходить до 25 млрд. Т вуглекислого газу.11 Тому температура земної поверхні за останні 100 років підвищилася на 0,6%, що спричиняє наступ океану на сушу, так як підвищився його рівень на 10%.

Бурхлива автомобілізація у великих містах України спричиняє 60% шкідливих викидів в атмосферу. Внаслідок низької якості автомобілів і палива в повітря викидається у 6 разів більше забруднюючих речовин, ніж у країнах Європи. 11

Економічна криза в Україні спричиняє інтенсивне вирубування лісів, що погіршує баланс в природі.

Дуже складна ситуація в Україні з прісною водою. Близько 800 сіл країни користуються привозною водою, 90% сіл не мають водогону, кількість невеликих річок зменшилася на три тисячі. Спостерігається процес швидкої втрати якості поверхневих та підземних вод, що пов’язано зі скиданням сильно забруднених стічних вод. Основний стік (до48%) неочищеної води дає комунальне господарство України. Це зумовлено недосконалістю очисних споруд і відсутністю грошей на їх будівництво та ремонт. Води річок Дніпра та Дністра у ряді випадків перевищують 14 норм нітратів, 11 – нафтопродуктів, 10 – фенолу. Ці річки протікають в районах інтенсивного сільськогосподарського та промислового використання. Дністер виявився найбільш забрудненою рікою України. У 1991-1992 роках, коли була зроблена досконала система пропуску води в системі Дністровського водосховища, санітарний стан цієї річки став покращуватися. Забруднення рік та підземних вод призводить до різкого забруднення Азовського та Чорного морів. Щорічно в Азовське море скидається 1,1 млрд. М3 неочищених стоків, в Чорне море – 2 млрд. М3. Майже усі підземні води, як показують аналізи, вміщують надлишок пестицидів, мінеральних добрив та інших шкідливих речовин.

Не в кращому стані знаходяться Київське, Каховське, Кременчуцьке, Дністровське та ряд інших водосховищ країни. Весь Азово-Чорноморський басейн, що складає південний кордон України, знаходиться ще в гіршому стані. Азовське море за ступенем забруднення в розрахунку на 1 м3 води знаходиться на першому місці в світі.

Внаслідок непродуманих заходів з міліорації земель в Україні знищено 1 млн. Га найродючіших у світі грунтів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 80% усіх випадків захворювань пов’язані із споживанням неякісної води.11

По інсультах та інфартах сьогодні Україна, як свідчить статистика займає перше місце в світі.4

В Україні за останні 20 років кількість ріллі на одну людину скоротилася майже вдвічі, кількість забруднених земель зросла з 13 млн. До 18 млн. Га. Крім того, 2 млн. Га такі захімізовані, що їх рекультивація і відновлення економічно нерентабельні.

Надмірне використання пестицидів та інших мінеральних добрив, надмірна загазованість отруюють людей і тварин. Такий стан речей призвів до того, що в кістках сучасної людини вміст свинцю у 50 разів вищий, ніж у наших давніх предків. 11

Застосування продуктів хімічної промисловості в економічному житті суспільства веде до швидкого зростання серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Матеріали обстеження грунтів України показують, що їхнє забруднення небезпечно зростає, має місце техногенне забруднення с/г грунтів викидами промислових підприємств. Воно дуже велике в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Якість грунтів у цілому по країні погіршується і знижується їх родючість.

22 Шляхи вирішення соціоекологічної ситуації в світі і Україні

Екологія на порозі ІІІ тисячоліття поставила перед політикою усіх держав світу такі гострі проблеми, як регулювання чисельності населення, екологічну конвенцію виробництва, екологічну безпеку населення. Природа екологічних проблем єдина для всього світового суспільства, тому їх неможливо вирішити окремо в тій чи іншій державі. Сьогодні виникло нове поняття в розвитку цивілізації – екологічна політика.

У сучасному суспільстві екологічна політика стала самостійною сферою в політичній діяльності держав, формування якої почалося з 70-х років нашого століття. Саме тоді, коли проявилася швидка деградація природного середовища в різних країнах світу.

Сьогодні в більш ніж 100 країнах світу створені міністерства або відомства, які займаються охороною навколишнього середовища.

Україна, як європейська держава, приєдналася до процесу державного та правового регулювання збереження якості природного середовища. У 1991 році було створене Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. За його ініціативою в 1991 році був прийнятий Закон про охорону навколишнього середовища та розпочата розробка пакету законів та законодавчих актів з екологічних проблем, включаючи охорону атмосфери, води, рослинного та тваринного світу.6

Суверенна Україна як учасниця Конференції 1992року в Ріо-де-Жанейро внесла пропозицію про екологічну конверсію виробництв, прийняла на себе зобов’язання забезпечувати екологізацію економіки та розв’язання екологічних проблем як першочергове завдання господарської та державної політики. Україна бере участь в роботі програм ООН з навколишнього середовища. Тільки за період з 1980 до 1991 року Україна взяла участь у 10 міжнародних актах з охорони здоров’я, будучи в складі СРСР.

Об’єктивна необхідність міжнародного співробітництва в галузі охорони природи на міждержавному рівні випливає з глобального характеру екологічної кризи. Сьогодні розпочався процес формування нової системи цінностей соціального, економічного та етичного характеру, що включає в себе екологічний імператив. Сьогодення ознаменувалося усвідомленням взаємної відповідальності держав за стан навколишнього середовища. Стали нормою міжнародного спілкування співробітництво в галузі вирішення екологічних проблем, взаємні консультації та обмін інформацією. Головною метою є вироблення системи світової екологічної безпеки.

З 1991 року в Україні введена плата за забруднення навколишнього середовища.6 Заходи направлені на реалізацію головного принципу: не максимізація прибутків підприємців або держави, а досягнення стійкого розвитку шляхом збалансованого природокористування так, щоб розвиток матеріального виробництва в будь-якому регіоні забезпечував стійкість екосистем.

Економічне забезпечення збереження здорового природного середовища різноманітне та включає в себе:

1) державне фінансування заходів з охорони природи;

2) ліцензування;

3) нормування;

4) створення екологічних фондів;

5) систему плати за користування природними ресурсами та додатково за ресурси, що вилучаються;

6) економічні санкції (платежі та штрафи) за забруднення природного середовища;

7) економічне стимулювання зниження забруднення. Пільгові кредити для реалізації екологічних робіт та впровадження екологічно чистих технологій;

8) пільгове оподаткування підприємств, що впроваджують безвідходні технології та отримують чисту продукцію, в томучислі і сільськогосподарську продукцію;

9) право на продаж екологічно чистої продукції за підвищеними цінами.

Сьогоднішній рівень розвитку суспільства на перший план висуває систему екологічних показників.

Тринадцять країн Європи, США та Канади ввели споживчу плату – це плата за те, що за дорученням державних органів певні підприємства збирають, зберігають та знешкоджують відходи тих виробництв, які не упорядкували цієї системи самі. Відомо три основних підходи до економічної компенсації екологічних збитків: рентний, витратний, оптимізаційний.

У багатьох країнах світу прийнятий саме витратний принцип екологічних платежів, відповідно розміри плати за забруднення виводяться з розмірів витрат, що необхідні для уникнення забруднення або ліквідації йогПро наслідків.

Поки що в світі відсутній цілісний механізм вирішення екологічних проблем. Це пов’язано з неготовністю урядів та населення до прийняття ідеї колективної відповідальності людства за збереження біосфери.

Україна сьогодні знаходиться в скрутному економічному становищі, але намагається запровадити в життя соціально-правові важелі охорони природи:

1) введення екологічних норм та стандартів, що обов’язкові як для підприємств, так і для окремих осіб;

2) проведення обов’язкових екологічних експертиз;

3) створення юридичних можливостей для кооперування підприємств з метою виконання екологічних програм на взаємно договірній основі;

4) розповсюдження безвідходних і чистих технологій через систему виставок та ярмарків;

5) адміністративні обмеження на види робіт та технологій, що шкодять природному середовищу.

Дуже важливим елементом концепції екологічної безпеки в Україні і інших країнах світу є її правове забезпечення та визначення поняття екологічного злочину. У міжнародному праві під екологічним злочином розуміють соціально небезпечні дії, спрямовані на знищення життя людей чи навколишнього середовища і дуже жорстко караються, іноді навіть до довічного ув’язнення.

Норми екологічного права є обов’язковими, якщо вони закріплені законом і підкріплюються методами державного примусу для тих суб’єктів, які ігнорують ними.

Провідною державою у світі в сфері державного регулювання проблеми екології і системи соціального захисту населення є Німеччина. Майже за 30 неповних років тут було прийнято більш як 600 різноманітних законодавчих актів в галузі охорони навколишнього середовища.6

У міжнародному екологічному праві провідне місце займає принцип запобігання, відповідно якому основною метою цивільних дій є попередження порушень природного середовища, а не ліквідація наслідків таких порушень. Ця вся система ще недосконала у тому аспекті, що економічно розвинені країни мають ряд слаборозвинених країн, які використовують як країни "екологічного гною", розташовуючи на їх території екологічно небезпечні підприємства, а збитки не відшкодовують – вважають, що екологічні витрати повинні нести країни, де розташовані підприємства.

Державна охорона природних об’єктів здійснюється за категоріями об’єктів та територій, розроблених у Законі України про природно-заповідний фонд і має мету розширити території заповідників, зберегти ландшафти, рідкісні види звірів, птахів, рослин. Спостерігається тиск на заповідники збоку корумпованих чиновників, які дозволяють здійснювати забудови на територіях заповідників. Але громадські організації, мисливські та єгерські утворення в Україні чинять значний опір цьому явищу. Однією з найбільш важливих задач охорони природи є збереження біологічного різноманіття. Конвенція про біологічне різноманіття, схвалена на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в 1992 році. До кінця 1993 року Конвенцію про біологічне різноманіття підписали 167 держав світу.6 На території України мешкає 45 тисяч видів тварин, в тому числі 17 видів земноводних, 20 плазунів, близько 400 видів птахів, 200 – риб. Флора рослин нараховує майже 5 тисяч видів. Без збереження рослин та рослинності неможливо зберегти види тварин.

Весь перелік видів рослин і тварин, що потребують охорони, наводять в Червоних книгах, які видають у багатьох державах світу. У Червоній книзі України знаходиться 429 видів рослин, 28 видів мохів. 30 видів грибів. 27 видів лишайників та 17 видів водоростей та 382 види тварин. Складання Червоних книг є одним із методів зниження темпів антропогенного вимирання живих організмів.

Спеціальною формою охорони природи є переселення рослин, тварин, птахів в ті райони, де вони вимерли, або ж можуть прижитися в нових умовах існування. Таким прикладом є успішне відновлення популяцій бобрів на території України.

Отже, щодо вирішення екологічної ситуації в Україні, то можна зробити висновок: державу, громадські організації, єгерські і мисливські товариства та багатьох громадян країни турбує проблема екології. По можливості українське суспільство намагається у такий скрутний час зберегти природне середовище для майбутніх поколінь, а головне те, що є бажання це робити.

Висновки

Є надія, що незалежна Україна переступить поріг в ІІІ тисячоліття з високою екологічною культурою, сутність якої полягає у внутрішній суті самої людини та людського суспільства, що знаходиться "всередині нас" і проявиться в певних діях щодо природи. Наша епоха – час великої дисгармонії людини і оточуючої її природи, хижацького ставлення до неї. Але тільки у співпраці людини з природою може забезпечити людству майбутнє, подальший розвиток цивілізації і удосконалення людського розуму.

Людина повинна зрозуміти, що вона є частиною природи. Тому знищуючи природу, вона знищує і наближує до трагічного кінця своє буття на планеті.

Сьогодні в Україні досить складна ситуація щодо природоохоронних заходів. А причиною цього являється, насамперед нестача обігових коштів на підприємствах та організаціях. Великий податковий зашморг не дає змоги піднятися підприємствам та підприємницькій діяльності. Країна завалена сміттям та виробничими та побутовими відходами. Крім того, на території України знаходиться більше двох мільйонів тонн різних пестицидів та добрив, невідомого для чого. Наприклад, лише в селі Згуівці Київської області зберігається 390 тонн пестицидів, які дуже шкідливі для здоров’я людей та тварин, рослинного світу. У селі Мирне, що в Херсонській області також більше 200 тонн зберігається пестицидів, які від строку зберігання почали витікати з бочок в грунти, заражуючи їх. І це все рядом з заповідником Асканія Нова.

Сьогодні за допомогою партії "Зелених" України проводяться невідкладні роботи по перепакуванню шкідливих пестицидів у залізобетонні бочки, які дозволять законсервувати їх на 100 років. Недбалість керівників колгоспів та радгоспів щодо зберігання пестицидів та різних отрутохімікатів в Україні призводить до забруднення питної води, грунтів, водоймищ тощо. Це призводить до збільшення загального рівня шлунково-кишкових та інших захворювань серед населення країни.

Досить тривалий занепад української економіки, високий рівень бідності населення країни, важкі наслідки Чорнобильського лиха, паводки та ряд інших катаклізмів не зламають працьовитий український народ, який поступово виведе країну з економічної кризи, стабілізує роботу підприємств усіх галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, науки, культури і стане високорозвиненим суспільством світу. Для цього український народ має терпіння і бажання, але щоб здійснити "українське чудо" – потрібний час.

Додаток 1

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин

в атмосфері населених пунктів Таблиця 1

Речовина

Максимальна разова, мг/м3

Середньодобова, мг/м3

Нітробензол

0008

0008

Оксид сірки SO3

05

005

Сірководень Н2S

0008

0008

Чадний газ СО

30

10

Аміак NН3

02

0004

Оксиди азоту

-

004

Пил нетоксичний

05

015

Кіптява (сажа)

015

005

Сірчана кислота (пари)

03

01

Фтороводень (пари)

002

0005

Пари свинцю, ртуті

-

00003

Хлороформ СНСІ3

-

003

Хлор СІ2

01

003

Оцтова кислота (пари)

02

006

Ацетон

035

035

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин

у питній воді Таблиця 2

Речовина

Максимальна разова, мг/л

Середньодобова, мг/м3

Кадмій

0001

Норми країн Західної

Європи, що в 700 тисяч

Разів перевищують наші

ГОСТи 4630-88

Кобальт, манган, вісмут, барій

01

Бензол, бор

05

Діоксин

51010

Діоксин

35105

Нітрати (за NO3)

450

Нітрати (за NO2)

33

Срібло

0005

Ртуть

00005

Свинець

003

Стронцій (стабільний)

70

Бензин, гас, цинк, кобальт, залізо

01

Хром, нікель, мідь, молібден, вольфрам

001

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у грунтах

(ГОСТ 3034-84,3210-85,42-128-4433-87) Таблиця 3

Речовина

Мг/кг

Речовина

Мг/кг

Бензпірен

002

Бромофос, метилспірал

04

Свинець Pb

200

Сірководень, поліхлорпілен

05

Хром шестивалентний Cr+6

005

Фтор F2

100

Ртуть

21

Хлорофос

05

Бензол С6Н6, Толуол С6 Н5СН3

03

Карбофос

20

Нітрати

1300

Хлорамін

20

Мідь Сu

30

Метафос

01

Нікель Ni

40

Гексахлоран

10

Цинк Zn

230

Бромофос, метилстирол

04

Манган Мn

15000

Гетерофос

0005

Ванадій V

1500

Атразин

001

Кобальт Со

50

Сірка S

1600

Кадмій Сd

10

Ефективність лікування онкологічних захворювань

Таблиця 4

Вид раку

5-річне

виживання,%

Фактори ризику

Легень

13

Куріння, азбест, хімічні речовини, радіація, радон

Товстої та прямої кишки

58

Сімейна схильність, їжа з надлишком жирів та недостатньою

Кількістю рослинних волокон

Молочних залоз

79

Вік, сімейна схильність, відсутність вагітності, ранні менструації, пізня менопауза

Передміхурової залози

77

Вік, сімейна схильність, можливо, надлишок жирів у раціоні

Підшлункової залози

3

Вік, куріння, вживання жирів

Лімфатичні системи

52-78

Послаблення імунітету, гербіциди, розчинники, вінілхлорид

Крові

38

Генетичні порушення, іонізуюча радіація, хімічні речовини

Яїчників

39

Вік, сімейна схильність, генетичні порушення, відс. Вагітності

Нирки

55

Куріння

Сечового міхура

55

Куріння

Матки

67-83

Раннє статеве життя, часта зміна сексуальних партнерів, куріння, відсутність вагітності

Горла

53

Куріння, зловживання алкоголем

Шкіри (меланома)

84

Сонячне опромінення, світла шкіра, кам’яно-вугільна смола, дьоготь, креозот, миш’як, радій

Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я людини

Таблиця 5

Забруднювачі

Джерела

Вплив на здоров’я

Пестициди

Сільськогосподарське виробництво

Рак, пошкодження печінки, ембріонів

Нафтохімікати,

Бензин

Транспорт,

Енергетика

Головні болі, втрата координацій, лейкемія, ушкодження кісткового мозку

Вінілхлориди

Виробництво пластиків

Рак легенів, печінки. Депресія центральної нервової системи, інтоксикація ембріонів

Діоксин

Гербіциди, електроніка, гальмові і гідравлічні рідини, флуоресцентні лампи

Рак, вроджені аномалії розвитку плоду, хвороби шлунку та шкіри, роздратованість

Важкі метали, свинець

Фарби,

Бензин

Нейроінтоксикація, головні болі, підвищена подразливість, зниження розумової діяльності у дітей

Кадмій

Виробництво батарейок,

Мінеральних добрив

Пошкодження печінки, нирок, шкіри, органів дихання тощо

Вміст основних забруднювачів у вихлопних газах автомобільних двигунів

Таблиця 6

Компонент

Вміст забруднювачів у викидах двигунів

Гранично допустима

Концентрація середньодобова, мг/м3

Бензинових

Дизельних

Окис вуглецю, %

05-120

001-05

10

Окис азоту, %

08

До 0,5

085

Вуглеводні, %

02-30

001-05

15

Сажа, г/м3

До 0,4

001-11

005

Бензапірен, мг\м3

До 0,2

До 0,01

00001

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водоймищ

санітарно-побутового використання Таблиця 7

Речовина

Лімітуючий показник шкідливості

ГДК, мг/л

Мідь, цинк, нікель

Загальносанітарний

01

Аміак

Теж

20

Хлор активний

00

Капролактам

10

Тетраетилсвинець

Санітарно-токсилогічний

00

Свинець

Теж

01

Бензол

05

Анілін

01

Гексахлорбензол

005

Нітрати (за азотом)

100

Кобальт – 60

10-8Кі/л

Ванадій – 48

8х10-9Кі/л

Стронцій – 90

3х10-11Кі/л

Залізо

Органолептичний

05

Нафта інша

03

Фенол

0001

Сірководень

10

ДДТ (пестицид)

02

СПАР

05

Нафта багатосірчиста

Теж

01

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у питній воді, мг/л

Таблиця 8

Речовина

ГДК, мг/л

Речовина

ГДК, мг/л

Нітрати

0

Хром – 4

001

Нітрати

45

Хром (загальний)

05

Сульфати

500

Миш’як (загальний)

005

Фосфати

1

Фосфороорганічні хімікати

003

Хлориди

100

Ефіророзчинні речовини

01

Фториди

075

Нафтопродукти

01-03

Ціаніди

0

Ацетати, форміати

45

Залізо

05

24-діхлорфенол-оцтова кислота

1

Мідь

01

Феноли

0001

Гранично допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування

Таблиця 9

Назва

Продукту

Питома активність

Цезію

Стронцію

Питна вода

5х10-10

1х10-10

Молоко, молочні продукти

1х10-8

1х10-8

М’ясо, риба, птиця, яйця

2х10-8

-

Картопля та овочі

16х10-8

1х10-9

Хліб, хлібопродукти, борошно, цукор

1х10-8

1х10-9

Свіжі дикоростучі ягоди, гриби

4х10-8

-

Продукти дитячого харчування

5х10-9

1х10-10

Лікарські рослини

2х10-7

-

Допустимі концентрації нітратів

Таблиця 10

Назва продуктів

Концентрація, мг/кг

Картопля

250

Капуста

500-900

Морква

25-400

Помідори, огірки

До 150

Буряки

1400

Цибуля

800

Листові овочі

2000

Диня

90

Гарбуз

60

Кабачки

400

Фрукти

60

Додаток 2

Динаміка захворюваності населення по окремих нозологіях (нозологія – наука про хвороби, їх класифікацію і номенклатуру), які пов’язані з забрудненням навколишнього середовища

Таблиця 1

Нозологія

Показник на 1000 дорослих по роках

1994

1995

1996

Усі форми гіпертонічної хвороби

86

71

72

Хронічний бронхіт

16

16

16

Злоякісні пухлини

224

236

246

Рівень первинної інвалідності

762

724

820

Характеристика отруйних речовин

Таблиця 2

Отруйні

Речовини

Бойовий

Стан

Характер

Ураження

Початок

Симптомів

Ураження

Смертельна

Токсодоза,

Г. хв/м3

Імомірність

Смерті,

%

Засоби

Зазисту

Зарин

Пар

Нервово-паралітичний

1-5 хв.

01

25

Протигаз

Джі-Пі

Аерозоль

Нервово-паралітичний

1-5 хв.

003

25

Протигаз

Зоман

Пар

Нервово-паралітичний

10-20 хв.

005

25

Протигаз

Ві-Екс

Аерозоль

Нервово-паралітичний

1-5 хв.

0035

25

Протигазх

Іприт

Краплі

Шкіронаривний

2-6 год.

13

До 10

Протигаз

Ві-Зет

Аерозоль

Психохімічний

05-1 год.

110

-

Протигаз

Сі-Ар

Аерозоль

Подразнюючий

Миттєво

10

-

Протигаз

Сі-Ес

Аерозоль

Подразнюючий

Миттєво

25

-

Протигаз

Ефективність зменшення радіоцезію у продуктах харчування

Таблиця 3

Спосіб обробки

Продукт

Ступінь зниження

Варіння (30-40 хв.)

М’ясо

3-6

Промивання у проточній воді проотягом 12 год. Або

В 0,85% - му розчині кухонної солі

М’ясо

15-3

Перетоплення

Сало

20

Основні показники водопостачання та водовідведення

(млн. М3) Таблиця 4

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Спожито свіжої води (включаючи орську)

30201

28206

26924

24521

22575

19474

У тому числі: для виробництва

16274

14989

13499

12108

10268

9557

Для господарсько-питних потреб

4647

4643

4637

4633

4530

4404

Відведено (скинуто) стічних вод

20261

19126

17872

16650

15869

14981

У тому числі: забруднених

3199

4291

4008

4652

4873

4652

З них без очищення

470

701

951

1196

1053

912

Нормативно-очищених

3318

2532

3207

2610

2075

1936

Обсяг оборотної і послідовно користаної води

67661

66059

62582

60383

53381

51054

Потужність очисних споруд

8131

7937

8854

8134

8775

8419

Споживання свіжої води в АР Крим і областях

(млн. М3) Таблиця 5

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Україна

30603

30201

28206

26924

24521

22575

19474

Автономна Республіка Крим

2952

2735

3589

2427

2512

2312

1724

Вінницька

1273

1894

1636

1339

1101

950

1016

Волинська

191

187

187

243

189

222

225

Дніпропетровська

4080

3599

3575

3359

3217

2919

2752

Донецька

3630

3419

3182

3011

2767

1944

1784

Житомирська

241

282

299

282

269

187

178

Закарпатська

141

144

3942

134

120

119

104

Запорізька

4229

4598

9942

3406

3075

3047

2635

Івано-Франківська

304

289

255

255

235

220

219

Київська

2331

2131

2023

1915

1682

1582

1496

Кіровоградська

256

270

270

262

235

207

184

Луганська

1455

1261

1213

1099

1027

1210

954

Львівська

555

552

538

527

480

408

386

Миколаївська

737

785

800

865

654

737

500

Одеська

1469

1315

1016

1193

924

973

672

Полтавська

519

478

488

469

405

344

295

Рівненська

265

268

247

235

218

201

190

Сумська

288

281

266

256

242

232

216

Тернопільська

191

183

175

192

187

188

162

Харківська

857

785

739

760

699

674

594

Херсонська

2024

2161

2138

2029

1826

1754

1130

Хмельницька

368у

363

369

331

328

286

269

Черкаська

562

563

530

787

683

555

547

Чернівецька

121

109

105

100

91

88

85

Чернігівська

302

285

284

271

254

246

235

М. Київ

1148

1093

1045

1024

960

902

848

М. Севастополь

114

171

165

153

141

68

74

Обсяг оборотної та послідовно використаної води в АР Крим і областях (включаючи використання стічних і колекторно-дренажних вод)

Таблиця 6

Всього (млн. М )

Питома вага у загальному обсязі використання води на виробничі потреби (%)

1985

1990

1994

1995

1985

1990

1994

1995

Україна

59020

67661

53381

51054

78

80

84

84

Автономна Республіка ІСрйм

558

661

475

377

67

74

76

77

Вінницька

1219

285

206

195

61

14

20

18

Волинська

119

122

75

62

65

68

69

64

Дніпропе'гровська

10975

11917

7556

7189

79

82

80

79

Донецька

13887

15262

12140

10760

86

87

93

93

Житомирська

252

290

226

239

68

74

77

80

Закарпатська

95

103

78

55

64

71

69

68

Запорізька

1763

7339

7399

7723

34

67

76

79

Івано-Франківська

3382

3777

2514

3033

94

95

96

97

Київська

6500

3905

2669

2822

77

67

67

69

Кіровоградська

333

321

189

157

77

78

78

75

Луганська \

5465

5281

3177

2719

88

89

83

85

Львівська

1134

1365

795

670

81

86

85

85

Миколаївська

2140

2865

3335

3395

93

95

96

96

Одеська

309

353

260

245

52

58

67

70

Полтавська

1353

1474

1272

1263

81

84

90

92

Рівненська

2183

3609

3326

3342

93

95

97

98

Сумська

765

760

589

504

86

87

88

88

Тернопільська

194

231

135

122

67

71

73

72

Харківська

3613

3719

3640

3019

93

93

94

94

Херсонська

255

297

226

197

68

71

61

70

Хмельницька

163

1272

1213

1188

49

84

94

95

Черкаська

1152

1153

782

780

76

76

83

82

Чернівецька

72

85

53

41

53

59

72

68

Чернігівська

332

346

248

249

64

68

65

63

М, Київ

765

824

772

681

53

57

62

61

М. Севастополь

42

45

31

27

40

31

87

86

Обсяг скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об'єкти в АР Крим і областях у 1995р.

Таблиця 7

Всього (млн. М3)

У тому числі

Питома вага у загальному обсязі скидання стічних вод (%)

Без очищення

Недостатньо очищених

Україна

46516

9118

37398

33

Автономна Республіка Крим

681

30

651

11

Вінницька

62

10

52

1

Волинська

428

03

425

48

Дніпропетровська

7769

1782

5987

37

Донецька

9624

2109

7515

46

Житомирська

496

07

489

49

Закарпатська

198

03

195

32

Запорізька

3434

980

2454

17

Івано-Франківська

682

21

661

37

Київська

138

05

133

1

Кіровоградська

498

03

495

40

Луганська

61б,4

1121

5043

64

Львівська

559

48

511

15

Миколаївська

865

233

632

55

Одеська

2637

1297

1340

58

Полтавська

518

01

517

37

Рівненська

310

01

309

28

Сумська

308

08

300

31

Тернопільська

82

23 '

59

8

Харківська

3288

335

2953

78

Херсонська

685

585

100

38

Хмельницька

225

01

224

18

Черкаська

228

52

176

7

Чернівецька

332

71

261

60

Чернігівська

394

0

394

25

М. Київ

5450

329

5121

61

М. Севастополь

461

60

401

56

Основні показники охорони атмосферного повітря

Таблиця 8

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Кількість організованих джерел викидіц шкідливих речовин (тис )

2879

3147

3277

3470

3460

3390

Шкідливі речовини, що відходять від Стаціонарних джерел забруднення (млн т)

402

381

374

325

269

252

Уловлено (знешкоджено) шкідливих речовин (млн. Т)

308

294

288

251

207

195

В процентах до кількості шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел забруднення

77

77

77

78

77

77

Утилізовано шкідливих речовин (млн. Т)

161

143

Д2,0

91

67

53

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, (млн. Т)

155

142

122

100

83

75

У тому числі

Стаціонарними джерелами забруднення

94

88

86

73

62

57

Пересувними засобами

61

54

36

27

21

18

Капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

(у порівняних цінах; млн. Крб.) Таблиця 9

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Заходи з охорони природи і по раціональному використанню природних ресурсів

767

789

860

635

641

503

410

У тому числі:

На охорону та раціональне використання водних ресурсів

462

478

531

391

381

282

190

На охорону атмосферного повітря

26

62

88

93

122

104

110

На охорону та раціональне використання земель

108

157

159

59

38

39

47

На охорону надр і раціональне використання мінеральних ресурсів

119

77

70

76

76

60

35

На охорону і раціональне використання лісових ресурсів

00

04

01

01

00

04

00

На охорону і відтворення рибних запасів

17

8

6

2

1

1

2

На будівництво установок (виробництва) для утилізації та переробки відходів виробництва

13

6

6

12

17

10

8

На будівництво підприємств і полігонів з утилізації, знешкодження і захоронення токсичних промислових, побутових та інших відходів

-

-

02

2

5

7

18

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра". – ТОВ. – 1998. – С. 238, 239.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів акредитації / за ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: "Каравела"; Львів: "Новий світ". – 2000. – 7 с.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра". – ТОВ. – 1998. – С. 239.

3 Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие. – М Изд. УРАО. – 1997. С. 219, 220.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. – К ВЦ "Академія". – 1997. – С. 448.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: "каравела"; Львів: "Новий світ – 2000". – 2001. – 7 с.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: "Каравела"; Львів: "Новий світ – 2000". – 2001. – 8 с.

5 Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: "Каравела"; Львів: "Новий світ – 2000". – 2001. – 9 с.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. – К ВЦ "Академія". – 1997. – С. 353.

11 Тут же. С. 451.

1 Бгагавад – Гита как она есть. Международное Общество Сознания Кришны. // За ред. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. – Изд. "Бхактиведанта Бук Траст". – 1986. – С. 26, 27.

9 Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – 3-Тє видання, стер. – Л Львів, банк. Коледж; К Тов – во "Знання". – КОО. – 2000. – 5 С.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра". – ТОВ.- 1998. – С. 142.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра" .- ТОВ. – 1998. С. 164.

2 Географія України: Матеріали для практичних і семінарських занять // За ред. Проф. Я. Жупанського і доцента І Пушкара. – Тернопіль: Вид. "Астон". – 1997. – С. 372.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. – К ВЦ "Академія". – 1997. – С. 447.

11 Тут же. С. 448.

11 Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. .- К ВЦ "Академія". – 1997. – С. 449.

4 Держкомстат України. // 33 Канал. – 1999. – 25 Березня. - №13. – С. 4.

11 Основи економічної теорії. // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. – К ВЦ "Академія". – 1997. – С. 449.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра" . – ТОВ. – 1998. – С. 236.

6 Тут же. С. 234, 235.

6 Злобін Ю. А. Основи екології. – К Вид. "Лібра". – ТОВ. – 1998. – С. 234.

6 Тут же. С. 226.